Letno poročilo 2012

Sistemi kakovosti

Poleg notranjih presoj in vodstvenih pregledov so zunanje presoje ključni mehanizem neodvisnega preverjanja sistemov kakovostnega vodenja. Večina teh presoj je potekala v zadnjem četrtletju.

Avtenta je bila uspešna na vseh presojah (ISO 9001 in 27001 ter SiHramba.eu), GVO je uspešno prestal zunanjo presojo integriranega sistema ISO 9001 in ISO 14001.

V matični družbi so v teku aktivnosti formalizacije sistema neprekinjenega poslovanja (sedaj nov standard SIST ISO 22301), medtem ko se bodo zahteve priporočil za ravnanje s podatki (SIST IEC ISO 27001) vgrajevale v vse aktivnosti s tega področja. Za formalno certifikacijo se zaenkrat nismo odločili, enako velja tudi za standard za zagotavljanje IKT storitev. SIST IEC ISO 20000. V okviru projekta ravnanja z okoljem in z energijo ISO 50001 je bila izvedena okoljska notranja presoja lokacij v Novem mestu, Krškem, Sevnici ter Kranju in v Škofji Loki. Ob koncu leta smo skladno z usmeritvami AUKN pripravili tudi program usposabljanja internih ocenjevalcev poslovne odličnosti po modelu EFQM, kar bo nadgradnja uvajanja sistemov kakovostnega vodenja po priporočilih ISO v Skupini Telekom Slovenije.

Uprava Telekoma Slovenije je sprejela posodobljen načrt gospodarjenja z odpadki, skladen z novo uredbo. Novosti, kot je npr. enotni vseslovenski elektronski evidenčni list odpadka, bodo zahtevale še intenzivnejšo prenovo celovitega sistema ločenega zbiranja odpadkov po lokacijah. Spodbudno pri tem je, da so izkušnje z obema pogodbenikoma s tega področja dobre.