Letno poročilo 2012

Vsebinsko kazalo po smernicah poročanja GRI

Kazalo po GRI G3.1

 

Stopnja poročanja B +

 

Zunanja preveritev

STANDARDNA RAZKRITJA 1. DEL: Podatki o organizaciji

 

1. Strategija in analiza

Razkritje

Opis

Obseg poročanja

Sklic/ poglavje

Razlogi za opustitev/pojasnila

1.1

Izjava predsednika uprave o pomenu trajnostnega razvoja za organizacijo in strategija.

 

1.4

 

1.2

Opis ključnih vplivov, tveganj in priložnosti.

 

1.3, 1.4, 1.6, 1.12

 

 

2. Predstavitev organizacije

2.1 – 2.4

Ime, blagovne znamke, produkti in storitve.  

 

1.2.1, 1.2.2, 2.5.2  

 

2.3 – 2.5

Organiziranost, sedež, število držav, v katerih organizacija deluje, trgi.

 

1.2.3, Splošni podatki

 

2.6

Lastništvo in pravna oblika.

 

1.11

 

2.7

Trgi (geografska, sektorska razdelitev in tipi odjemalcev)

 

1.2.3, Pojasnilo 4

 

2.8

Velikost organizacije

 

1.1

 

2.9

Pomembnejše spremembe glede sestave in lastništva.

 

1.2.3  

 

2.10

Priznanja in nagrade

 

1.7

 

 

3. Parametri poročanja

3.1

Obdobje poročanja.   

 

1.3

 

3.2 – 3.4

Datum predhodnega poročila,  cikel poročanja in kontakti.

 

1.3, Splošni podatki

 

3.5 – 3.7

Opredelitev vsebine, meje poročila (države, divizije …) in  posebne omejitve v zvezi z zamejitvijo obsega poročila.    

 

1.3

 

3.8

Osnove za poročanje o skupnih podvigih, odvisnih družbah (…) in drugih subjektih, ki lahko bistveno vplivajo na primerljivost obdobij in/ali organizacij. 

 

1.3

Pojasnilo 2

 

3.9

Tehnike pridobivanja podatkov in osnove za izračune. 

 

1.3

 

3.10-3.11

Razlaga učinkov sprememb podatkov iz preteklih poročil in razlogi zanje, pomembnejše spremembe glede na predhodno obdobje poročanja.

 

1.3

 

3.12

Kazalo po smernicah GRI.

 

2.11

 

3.13

Politika in praksa zagotavljanja zunanje preveritve poročila.

 

1.3, 2.12

 

 

4. Upravljanje in zaveze organizacije ter vključevanje deležnikov

4.1 – 4.3

Upravljavska struktura.

 

1.10

Zaradi dvotirnega sistema upravljanja točki 4.2 in 4.3 nista relevantni.

4.4

Mehanizmi za posredovanje priporočil in pobud delničarjev in zaposlenih nadzornemu svetu.

 

1.10.1

 

4.5

Povezava med nagrajevanjem članov nadzornega sveta in uprave z uspešnostjo poslovanja.

 

1.10.1, Pojasnilo 32

 

4.6

Postopki za preprečevanje konflikta interesov.

 

1.10.1

 

4.7

Postopki za določanje sestave, kompetenc in strokovnosti članov nadzornega sveta in njegovih komisij.    

 

1.10.1, 1.10.2

 

4.8

Interni kodeksi ravnanja, poslanstvo, vrednote.

 

1.6.1, 2.8

 

4.9 – 4.11

Nadzor vodenja družbe z ekonomskega, okoljskega in družbenega vidika poslovanja, samoocena dela nadzornega sveta, previdnostno načelo.

 

1.9

 

4.12 – 4.13

Zaveze zunanjim pobudam, podpora zunanjim iniciativam, članstvo v združenjih.

 

1.2.4

 

4.14 – 4.15

Vključevanje deležnikov, kriteriji za izbor deležnikov, s katerimi je vzpostavljeno sodelovanje.

 

1.2.5

 

4.16 -  4.17

Pristopi k vključevanju deležnikov in pogostost sodelovanja po skupinah deležnikov. Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki ter odziv organizacije nanje (tudi prek poročanja): 

 

1.2.5

 

STANDARDNA RAZKRITJA 2. DEL: Upravljalski pristopi (DMAs)

G3.1 DMAs

Razkritje

Obseg poročanja

Sklic (stran)

Razlogi za opustitev/pojasnila

DMA EC

Ekonomsko poslovanje.

 

1.6

 

Prisotnost na trgih.

 

2.5.7, 2.8.1

 

Posredni ekonomski učinki. 

 

1.6

 

DMA EN

Energija. Biodiverziteta. Emisije, odpadki. Produkti in storitve. Skladnost poslovanja. Prevozi.

 

2.9

Vključeni so le  bistveni vidiki.

DMA LA

Zaposlovanje.

 

1.6.1

Vključeni so le  bistveni vidiki.

Odnosi zaposleni/management.

 

2.8.1

Zdravje in varstvo pri delu.

 

2.8.8

Izobraževanje.

 

2.8.3

Različnost in enake možnosti.

 

2.8.1

Enakovredno nagrajevanje moških in žensk.

 

2.8.1

DMA HR

Prakse nabave in investiranja, nediskriminacija, svoboda združevanja in kolektivnih pogajanj, otroško in prisilno delo, varnostne prakse, preverjanje uresničevanja politik, korektivni ukrepi. 

 

2.8.1

 

DMA SO

Lokalne skupnosti. Korupcija. Javne politike.

 

2.8.1

 

Varstvo konkurence.

 

2.4.4

Skladnost poslovanja (zakonodaja, regulativa).

 

1.4

DMA PR

Zdravje in varstvo potrošnikov.

 

1.12.2

 

Označevanje produktov in storitev.

 

1.12.2, 2.5.4

Tržno komuniciranje.

 

2.5.6

Varstvo osebnih podatkov.

 

2.8.1, 2.10

Skladnost poslovanja.

 

1.4

STANDARDNA RAZKRITJA 3. DEL: Kazalniki poslovanja

Ekonomski kazalniki

 

Kazalniki ekonomskega učinka 

 

 

 

EC1

Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost, prihodki, stroški dela in druga nadomestila zaposlenim, donacije in druga vlaganja v skupnost, izplačila delničarjem. 

v celoti

1.1, 2.1, 2.7, Pojasnilo 8

 

EC3

Obveznosti iz pokojninskega načrta.

v celoti

2.8.2, 2.8.3

 

EC4

Pomembnejše prejete državne pomoči.

v celoti

2.8.3, Pojasnilo 6

 

EC8

Razvoj in vpliv komercialnih, stvarnih ali pro-bono infrastrukturnih naložb v javno korist.

v celoti

2.3, 2.6.2

 

Okoljski kazalniki

 

Energija

 

 

 

EN3

Neposredna poraba energije iz primarnih virov (goriva).

delno

2.9.1

O porabi goriva poročamo stroškovno.

EN4

Posredna poraba energije iz primarnih virov (el. energija).

delno

2.9.1, 2.6.3

Način zajema še ne zagotavlja vodenja ustreznih in primerljivih podatkov o proizvodnih virih.

EN5

Energetski prihranki zaradi izboljšane energetske učinkovitosti.

delno

2.9, 2.9.1

Način zajema podatkov še ne omogoča natančnega kvantitativnega izračuna prihrankov.

EN6

Pobude za zagotovitev energetsko učinkovitih ali na obnovljivih virih energije temelječih produktov in storitev ter doseženo zmanjšanje porabe energije. 

delno

2.9, 2.9.1

Glej pojasnilo pri EN5.

EN7

Pobude za znižanje posredne porabe energije in doseženo zmanjšanje.

delno

2.9.1

Glej pojasnilo pri EN5.

 

Biodiverziteta

 

 

 

EN11

Lokacija in velikost zemljišča, ki ga podjetje upravlja in se nahaja na zaščitenih naravovarstvenih območjih.

v celoti

2.9.1

 

EN14

Strategije, aktualne dejavnosti in prihodnji načrti za upravljanje vplivov na biodiverziteto.

v celoti

2.9.1

 

EN15

Število vrst z rdečega seznama IUCN in nacionalnega seznama zaščitenih vrst, ki živijo na območjih vpliva dejavnosti podjetja.

v celoti

2.9

 

 

Emisije, odpadne vode in odpadki

 

 

 

EN18

Pobude za znižanje emisij toplogrednih plinov in doseženo zmanjšanje.

delno

2.9, 2.9.1

Kvantitativnih meritev še nismo izvajali.

EN22

Celotna količina odpadkov po vrsti odpadkov in načinu odstranjevanja.

delno

2.9.1

Niso vključeni kvantitativni podatki o načinih odstranjevanja.

 

Proizvodi in storitve

 

 

 

EN26

Pobude za zmanjšanje okoljskih vplivov proizvodov in storitev ter doseženo zmanjšanje.

delno

2.9.1

Način zbiranja podatkov še ne omogoča natančnega kvantitativnega izračuna prihrankov.

 

Skladnost s predpisi

 

 

 

EN28

Vrednost glob in število nefinančnih sankcij zaradi nespoštovanja okoljskih predpisov. 

v celoti

2.9

 

 

Transport

 

 

 

EN29

Pomembnejši vplivi na okolje zaradi prevozov v okviru dejavnosti.

delno

2.9.1

Celovitih meritev emisij v zrak še nismo izvajali.

Družbeni kazalniki: delovne prakse in dostojno delo

 

Zaposlovanje

 

 

 

LA1

Število zaposlenih po načinu zaposlitve, pogodbi, regiji in po spolu.

v celoti

2.8.2

 

LA2

Število in delež novih zaposlenih ter fluktuacija.

delno

2.8.2

Podatkov ne prikazujemo po starostnih skupinah in po spolu.

LA15

Vrnitev na delo in stopnja zadržanja zaposlenih po koriščenju starševskega dopusta (po spolu).

v celoti

2.8.9

 

 

Odnosi med zaposlenimi in vodstvom 

 

 

 

LA4

Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi.

v celoti

2.8.2

 

 

Varstvo in zdravje pri delu

 

 

 

LA7

Stopnja poškodb pri delu, poklicnih obolenj in  izgubljenih dni; absentizem.

delno

2.8.8

Poročanje se nanaša na število primerov.

LA9

Vključenost področja zdravja in varstva pri delu v formalne pogodbe s sindikati (kolektivna pogodba).

v celoti

2.8.8

 

 

Izobraževanje

 

 

 

LA10

Povprečno število ur izobraževanja po zaposlenem, po spolu in po kategorijah zaposlenih.

delno

2.8.3

Vzrok za  izobraževanje je zgolj potreba glede na delovno mesto.

LA11

Programi za usposabljanje in vseživljenjsko učenje.

v celoti

2.8.2, 2.8.3

 

LA12

Delež zaposlenih, ki so vključeni v redne preglede uspešnosti in razvoja poklicne kariere po spolu.

v celoti

2.8.4

 

Družbeni kazalniki: človekove pravice

HR4

Število primerov diskriminacije in ukrepi za njeno odpravo.

v celoti

2.8.1

 

HR6

Dejavnosti in pomembnejši dobavitelji, pri katerih je bilo prepoznano pomembnejše tveganje za kršitve s področja otroškega dela in sprejeti ukrepi. 

v celoti

2.8.1

 

HR7

Dejavnosti in pomembnejši dobavitelji, pri katerih je bilo prepoznano pomembnejše tveganje za kršitve s področja prisilnega dela in sprejeti ukrepi. 

v celoti

2.8.1

 

Družbeni kazalniki: družba

SO7

Varstvo konkurence.

v celoti

2.4.4

 

SO10

Preventiva in ukrepi za omejevanje vplivov pri dejavnostih s potencialnimi ali obstoječimi negativnimi vplivi na lokalno skupnost.

v celoti

2.8.1

 

Družbeni kazalniki: odgovornost za proizvode

PR5

Praksa ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov.

delno

2.5.5

O kvantitativnih podatkih navzven ne poročamo.  

PR6

Programi za spoštovanje pravil, standardov in kodeksov s področja tržnega komuniciranja, vključno z oglaševanjem, promocijami in sponzorstvi. 

v celoti

2.5.6

 

PR7

Število kršitev zaradi neskladnosti z regulativo in s kodeksi na področju tržnega komuniciranja, vključno z oglaševanjem, promocijami in sponzorstvi, po vrstah kršitev in izidih postopkov.   

v celoti

2.5.6

 

PR9

Vrednost denarnih glob zaradi neskladnosti z zakonodajo in regulativo v zvezi z zagotavljanjem in uporabo produktov in storitev.

v celoti

2.5.6

 

Specifični sektorski kazalniki (telekomunikacije)

 

Notranje delovanje

 

 

 

IO1

Infrastrukturne investicije v telekomunikacijsko omrežje po regijah.

v celoti

2.3, 2.6

 

IO3

Ukrepi za zdravje in varnost terenskega osebja.

v celoti

2.8.8

 

 

Zagotavljanje dostopa do IKT produktov in storitev

 

 

 

PA1

Politike in prakse zagotavljanja dostopa do telekomunikacijske infrastrukture, produktov in storitev prebivalcem oddaljenih in manj naseljenih območij.

v celoti

2.5.4, 2.9.3

 

PA2

Politike in prakse za premagovanje ovir pri dostopu in uporabi telekomunikacijskih produktov in storitev v zvezi z jezikom, kulturo, nepismenostjo, pomanjkljivo izobrazbo, prihodki, posebnimi potrebami in starostjo.

v celoti

2.5.4, 2.6.2.1

 

PA3

Politike in prakse zagotavljanja razpoložljivosti in zanesljivosti  telekomunikacijskih produktov in storitev.

v celoti

2.9.3

 

PA4

Kvantitativna raven razpoložljivosti telekomunikacijskih produktov in storitev na območjih delovanja. 

v celoti

2.5.1, 2.5.3, 2.6.2.1, 2.9.3

 

PA6

Programi za zagotavljanje in vzdrževanje telekomunikacijskih povezav in storitev in izrednih razmerah in v primeru naravnih katastrof.

 

2.6.2.1, 2.9.3

 

PA8

Politike in prakse komuniciranja z javnostmi o vsebinah, povezanih z EMS.

v celoti

2.6.2.2

 

PA10

Pobude za zagotavljanje preglednosti stroškov in tarif.

v celoti

2.5.4, 2.6.2.1

 

 

Tehnološke aplikacije

 

 

 

TA2

Primeri telekomunikacijskih produktov, storitev in aplikacij, ki lahko nadomestijo neko fizično obliko uporabe (npr. telefonski imenik na spletu, videokonference ipd.) 

v celoti

2.5.3