Letno poročilo 2012

Struktura zaposlenih

V Skupini Telekom Slovenije je bilo na dan 31. 12. 2012 4.724 zaposlenih. V družbah v Sloveniji jih je bilo 3.616, v družbah v tujini pa 1.108. Število zaposlenih se je skupno zmanjšalo za 36 oziroma za 0,8 %. V Telekomu Slovenije je bilo 98 novih zaposlitev, predvsem v kontaktnih centrih in v Telekomovih centrih, s čimer smo nadomestili zaposlovanje študentov. Med razlogi za 120 prekinitev delovnih razmerij so predvsem sporazumni odhodi in upokojitve.

Zaposleni imajo večinoma sklenjene pogodbe o zaposlitvi na podlagi kolektivne pogodbe oziroma tipske pogodbe o zaposlitvi, ki ne določa posebnih zahtev (98 %). Preostala 2 % predstavljajo predvsem vodstveni delavci, ki imajo sklenjene pogodbe zunaj sistema kolektivne pogodbe. Število teh se je znižalo v primerjavi z letom prej.

V Skupini Telekom Slovenije so zaposleni, ki se upokojijo, upravičeni do odpravnine skladno z veljavno pozitivno zakonodajo in z določili kolektivne pogodbe, kjer je ta v veljavi. V Telekomu Slovenije ne izvajamo posebnih programov izobraževanja za zaposlene pred upokojitvijo, v večini drugih družb pa je povprečna starost zaposlenih tako nizka, da tovrstni programi niso potrebni.


Struktura zaposlenih po družbah v Skupini Telekom Slovenije

 

31. 12. 2010

31. 12. 2011

31. 12. 2012

Sprememba v letu 2012

Ind.  12/11 

SLOVENIJA

3.620

3.597

3.616

19

101

Telekom Slovenije

2.772

2.773

2.751

-22

99

Druge družbe v Sloveniji

848

824

865

41

105

TSmedia

244

226

249

23

110

Avtenta.

135

118

126

8

107

GVO

389

388

394

6

102

Soline

80

92

96

4

104

JUGOVZHODNA EVROPA

1.221

1.163

1.108

-55

95

Ipko - Kosovo

471

482

488

6

101

Družbe v Makedoniji

556

493

437

-56

89

Druge družbe JVE

194

188

183

-5

97

Aneks - BiH - Republika Srbska

93

95

103

8

108

Primo - Albanija

101

93

80

-13

86

SKUPINA TELEKOM SLOVENIJE

4.841

4.760

4.724

-36

99


Zaposleni glede na vrsto zaposlitve in spol

V Skupini Telekom Slovenije prevladujejo zaposlitve za nedoločen čas (83,6 %), v manjšem delu pa za določen čas (16,4 %). V družbah v Sloveniji so za določen čas zaposleni predvsem delavci, ki jih družba zaposli zaradi nadomeščanja odsotnosti ali začasno povečanega obsega dela. Od skupno 2.751 zaposlenih v Telekomu Slovenije na dan 31. 12. 2012 je bilo 124 zaposlenih za določen čas. V družbah v tujini je delavcev, zaposlenih za določen čas, več kot v Sloveniji, kar je odraz zakonodaje posamezne države in politike zaposlovanja družbe.

Razmerje med spoloma na ravni skupine je 66 % zaposlenih moških in 34 % žensk. To razmerje se med družbami razlikuje tudi glede na dejavnost posameznih družb. V družbah v Sloveniji prevladuje moška populacija, v družbah v tujini pa je razmerje skoraj izenačeno.

Na ravni skupine prevladujejo zaposlitve za poln delovni čas (97,4 %), manjši delež zaposlenih (2,6 %) pa dela s skrajšanim delovnim časom.


Število zaposlenih glede na kazalnik FTE

V Skupini Telekom Slovenije spremljamo kazalnik FTE (full time employee), ki predstavlja število zaposlenih iz ur. Vse opravljene in plačane ure v breme družbe se delijo s planiranim letnim fondom ur. Na ta način spremljamo FTE zaposlenih, študentov in najetih delavcev (zaposlitvene agencije).

 

Število zaposlenih glede na kazalnik FTE (povprečno v obdobju)

 

2010

2011

2012

Sprememba v letu 2012

Ind. 12/11

1. Število polno zaposlenih delavcev (FTE) iz rednega dela

4.059,55

3.867,99

3.807,86

-60,12

98

2. Število polno zaposlenih delavcev (FTE) iz nadur

56,86

39,55

56,51

16,97

143

3. Število polno zaposlenih delavcev iz nerealiziranih ur (FTE) - (letni dopust, praznik, vse vrste izobraževanj, izredno plačan dopust, bolniška v breme podjetja)

701,83

658,81

718,51

59,70

109

I. Skupaj (1+2+3)

4.820,06

4.566,34

4.582,89

16,55

100

II. Preračun realiziranih ur študentov v FTE

351,68

278,63

309,93

31,30

111

III. Preračun realiziranih ur zaposlenih prek zaposlitvenih agencij v FTE

173,84

167,06

149,17

-17,89

89

Skupaj ( I+ II + III)

5.345,58

5.012,03

5.041,99

29,96

101


Fluktuacija

Fluktuacija v družbah v Sloveniji je v letu 2012 znašala 4,5 %.


Izobrazbena struktura zaposlenih

Število zaposlenih s I. - IV. stopnjo izobrazbe se na ravni skupine zmanjšuje, povečuje pa se delež zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe. Vzrok je predvsem zaposlovanje v kontaktnih in v Telekomovih centrih.


Zaposlovanje invalidov

V skupini je bilo konec leta zaposlenih 131 invalidov različnih kategorij. Med njimi je bilo 52 % takih, ki delajo poln delovni čas, 48 % pa dela skrajšan delovni čas. Večina družb v Sloveniji redno presega zakonsko določeno kvoto zaposlovanja invalidov, kar je rezultat prizadevanj, da omogočamo nadaljnje zaposlitve invalidnim sodelavcem. Ta kvota za informacijsko in komunikacijsko dejavnost znaša 2 %, za gradbeništvo pa 3 %. Zato so bile te družbe upravičene do nagrade v višini 25 % minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Družbe v tujini nimajo tovrstnega sistema nagrad.