Letno poročilo 2012

Skrb za zaposlene in njihove aktivnosti zunaj delovnega okolja

V Skupini Telekom Slovenije smo na različne načine zagotavljali podporo zaposlenim tudi pri prostočasnih aktivnostih in zunaj delovnega okolja. Posebno skrb smo namenjali otrokom naših zaposlenih in upokojencem.

Aktivnosti smo izvajali po posameznih družbah različno, skladno s politiko družb:

  • organizirali smo športna in družabna srečanja zaposlenih,
  • ob koncu leta smo pripravili obdaritev otrok zaposlenih ter mladoletnih in šolajočih se otrok umrlih delavcev (nekatere družbe jih podpirajo tudi s štipendijami),
  • v primerih posebnih socialnih in zdravstvenih okoliščin so bile izplačane solidarnostne pomoči,
  • za rekreacijo zaposlenih smo zakupili športne objekte in podprli športne sekcije, ki delujejo v okviru naših družb, 
  • v matični družbi smo prek razpisa dodelili sponzorska in donatorska sredstva organizacijam ter društvom, katerih člani so naši zaposleni,
  • podprli smo klube upokojencev Telekoma Slovenije,
  • sodelovali smo s Planinskim društvom Pošte in Telekoma,
  • omogočili smo nakup vstopnic s popustom za nekatere športne in kulturne prireditve.