Letno poročilo 2012

Prenovljen Kodeks poslovne etike

V letu 2012 smo sprejeli prenovljen Kodeks poslovne etike družbe Telekom Slovenije, ki opredeljuje temeljna načela in pravila, po katerih se ravnajo zaposleni, člani nadzornega sveta in druge osebe, ki opravljajo delo v družbi. Svoje Kodekse poslovne etike imajo tudi druge družbe v skupini. Kodeks vključuje med drugim načela etičnega delovanja, odnose med zaposlenimi, do delodajalca, strank, delničarjev in širše skupnosti, varovanje informacij in podatkov ter načela komuniciranja. Predstavlja standard delovanja, upravljanja in vodenja matične družbe in drugih družb v skupini.

Kodeks poslovne etike Telekoma Slovenije je dostopen na spletnem mestu www.telekom.si.

Skladno s Kodeksom spoštujemo v Skupini Telekom Slovenije dostojanstvo zaposlenih in zavračamo vse oblike posredne ali neposredne diskriminacije, kot so naštete v kodeksu. Obstoja možnosti uporabe otroškega ali prisilnega dela nismo prepoznali pri nobeni dejavnosti družb skupine, tudi pri dobaviteljih ne. 

Omogočanje enakih možnosti za zaposlene, ne glede na osebne okoliščine, je tudi eno od načel politike upravljanja Telekoma Slovenije. Mehanizmi za ugotavljanje morebitne diskriminacije so določeni v posameznih Kodeksih poslovne etike matične družbe in odvisnih družb. Odvisne družbe v Sloveniji imajo podpisan dogovor o sistemu preprečevanja in odpravljanja posledic mobinga. V družbi One so z namenom preprečevanja diskriminacije dosledno določeni delovni postopki. V družbi Ipko so ti mehanizmi določeni v kodeksu ravnanja, vzpostavljen je tudi e-poštni naslov, kamor je mogoče posredovati zaupne pritožbe o tem.

V družbah skupine ni bilo zabeleženih primerov pritožb zaradi diskriminacije.