Letno poročilo 2012

Organizacijska klima, zadovoljstvo in kultura zaposlenih

Že četrto leto zapored smo izvedli meritve organizacijske klime za celotno Skupino Telekom Slovenije. Primerjava z rezultati v letu 2011 kaže povečanje povprečne ocene za 0,24 točke, in sicer s 3,40 na 3,64. 

Izboljšanje klime opažamo med družbami v skupini nasploh. Največji skok so zabeležili v družbi GVO, sledijo Aneks, Ipko, Avtenta, One in Telekom Slovenije. V TSmedii je povprečna ocena klime ostala enaka kot v letu 2011. Odzivnost je bila boljša kot lani, saj je anketne vprašalnike izpolnilo 3046 zaposlenih, kar je 66 %.

 

Spremembe organizacijske klime v obdobju 2011 – 2012

Družba

2010

2011

2012

Sprememba 2011 - 2012

Telekom Slovenije

3,71

3,67

3,71

+0,04

GVO

3,29

3,30

3,61

+0,31

Avtenta.si

3,38

3,46

3,63

+0,17

TSmedia

3,36

3,42

3,42

ni spremembe

Družba

2010

2011

2012

Sprememba 2011 - 2012

Aneks

3,36

3,33

3,62

+0,29

Ipko

3,56

3,56

3,76

+0,20

One

3,49

3,08

3,23

+0,15

Primo

3,17

3,36

merjenje bo naknadno


Zadovoljstvo zaposlenih

V primerjavi z letom 2011 se je povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih povečala, in sicer s 3,49 na 3,82. Rezultate raziskave pregledajo organizacijski vodje in sprejmejo ukrepe za izboljšanje. Zaposleni se z rezultati seznanijo prek intraneta in na sestankih enot.


Letni ocenjevalni razgovori

V večini družb so skladno s sistemom ciljnega vodenja potekali letni ocenjevalni razgovori z zaposlenimi. Vključevali so oceno doseganja ciljev in delovne uspešnosti zaposlenih, postavitev ciljev za tekoče leto ter načrt izobraževanja in razvoja zaposlenih. Ocena delovne uspešnosti posredno vpliva na variabilni del plače in napredovanje.

Letni ocenjevalno razvojni pogovori so bili v matični družbi opravljeni po novi metodologiji in v novi aplikaciji.

V družbah v Sloveniji so bili opravljeni letni ocenjevalni razgovori z vsemi delavci, razen s tistimi, ki so bili dalj časa odsotni zaradi bolezni ali v odhajanju. Glede na spol je bilo razmerje podobno kot pri številu zaposlenih. Odstopanja bi bila možna le zaradi odsotnosti žensk zaradi poroda in starševskega dopusta.