Letno poročilo 2012

Izobraževanje in razvoj kadrov

Zagotavljanje visoke kakovosti in hitrega razvoja novih storitev v hitro se razvijajoči in visoko konkurenčni panogi elektronskih komunikacij je v veliki meri odvisno od sposobnosti in znanj vseh zaposlenih. Naša kadrovska strategija je zato usmerjena v razvoj kadrov, njeni ključni elementi so inovativnost, sodobno znanje, usmerjeno ravnanje s talenti in ključnimi kadri, fleksibilnost zaposlenih in njihova učinkovitost, zavzetost in lojalnost ter ustvarjanje pogojev, da zadržimo najboljše kadre.

V usmerjenih izobraževalnih programih smo:

  • zaposlene ozaveščali o pomembnosti sprememb,
  • motivirali zaposlene s pomočjo programov vodenja in dvigovali njihovo zavzetost,
  • s povečanim obsegom predvsem strokovnega znanja spodbujali prenos znanja,
  • nadgrajevali sistem ciljnega vodenja ter
  • z vključevanjem zaposlenih v izobraževanje spodbujali njihovo permanentno izobraževanje.

V procese izobraževanja in usposabljanja je bilo vključenih 90 % zaposlenih. Skoraj 70 % vseh izobraževanj in usposabljanj je bilo interno organiziranih, kar pomeni, da so bila posebej prilagojena našim delovnim specifikam in potrebam ter časovno, cenovno in krajevno ugodna. Pri izobraževanju ni bilo razlik v udeležbi glede na spol, saj je bila vzrok za izobraževanje vedno potreba po usposabljanju glede na delovno mesto, postavljene cilje in strokovni razvoj posameznika.

Naši strokovnjaki so dejavno skrbeli za prenos znanja med zaposlenimi in kot predavatelji ter moderatorji sodelovali na strokovnih srečanjih in konferencah v Sloveniji in tujini. Poseben poudarek smo namenjali prenosu znanja in dobrih praks znotraj Skupine Telekom Slovenije, s čimer smo lahko medsebojno soodvisnost še bolje izkoristili. Aktivno smo sodelovali tudi s šolskimi in raziskovalnimi inštitucijami.

Na ravni skupine se je povečalo skupno število izobraževalnih ur. Za skoraj tretjino oziroma za 6,7 ure je bilo višje tudi povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega. Prav tako se je povečal delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje. Obenem so se stroški izobraževanj v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali, kar kaže, da smo tudi na tem področju optimizirali obstoječe procese in izboljšali učinkovitost.

 

Ključni podatki o izobraževanju zaposlenih v Skupini Telekom Slovenije

 

2010

2011

2012

Ind. 12/11

Število udeležencev izobraževanj

4.317

3.493

4.263

122

Število ur izobraževanja

130.778

104.669

135.531

129

Delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje

89,2%

73,4 %

90,2 %

-

Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega

27,0

22,0

28,7

130


Struktura izobraževalnih področij

V Skupini Telekom Slovenije najbolj poudarjamo izobraževanje s področja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij in prodaje ter s področja računalništva in informatike. Struktura izobraževanj po področjih v letu 2012 je razvidna iz spodnje slike.

 

Struktura izobraževanja po vrstah v letu 2012

grafi_Telekom_15_Struktura.png


Ključni in perspektivni kadri

Sistem identifikacije in upravljanja perspektivnih in ključnih kadrov je v družbi Telekom Slovenije vzpostavljen že več let. V letu 2012 smo na novo identificirali ključne in perspektivne kadre, tako da je vanj vključenih okoli 11 % zaposlenih. Z njimi smo izpeljali psihološka testiranja in razgovore. Zaposleni, ki so perspektivni za prevzem funkcij vodenja, so bili vključeni v usposabljanja na temo vodenja, drugi pa so se razvijali v okviru svoje stroke. V prihodnje so predvidene različne aktivnosti kot npr. rotacija perspektivnih in ključnih kadrov, njihovo vključevanje v projektne skupine, v vodenje projektov in drugo.

Izgradnja tega sistema poteka tudi v odvisnih družbah Ipko in One. Ključne in perspektivne kadre so na novo identificirali tudi v družbi TSmedia.  


Vseživljenjsko izobraževanje, štipendije in pridobivanje novih kadrov

Zaposlenim omogočamo izobraževanje na različnih šolah in fakultetah, v posameznih družbah tudi prek internih razpisov. Konec leta 2012 je imelo na ravni skupine sklenjeno pogodbo za študij ob delu 168 zaposlenih. Ena zaposlena je opravljala voluntersko sodniško pripravništvo. 

Ob koncu leta so imeli Telekom Slovenije, Ipko in Media W. ter One skupno 17 štipendistov. Dijaki, ki jih je štipendiral GVO, so uspešno zaključili izobraževanje. Prav tako se je za enega znižalo število štipendistov v Ipko in Media W. Obvezno delovno prakso je opravljalo več dijakov in študentov, predvsem v Telekomu Slovenije, GVO in TSmedii. Pri uvajanju pripravnikov in drugih novo zaposlenih v delo in organizacijsko kulturo družb so sodelovali mentorji iz različnih organizacijskih enot.

 

Motivacija zaposlenih

Zaposlene nagrajujemo in motiviramo v materialni in nematerialni obliki. Materialno nagrajevanje poteka skladno s podjetniško kolektivno pogodbo in z internimi akti. Pomemben del materialne motivacije predstavlja gibljivi del plače, ki je odvisen od doseganja poslovnih ciljev. Skupinsko nagrajevanje je odvisno od poslovne uspešnosti (trinajsta plača in božičnica), individualno nagrajevanje pa od doseganja osebnih ciljev (stimulacija, delovna uspešnost, nagrade, napredovanje na delovnem mestu, nezgodno in življenjsko zavarovanje).

V vseh družbah skupine spodbujamo zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih tudi z različnimi ugodnostmi v nedenarni oziroma nematerialni obliki. Te vključujejo izobraževanja, dodatne dneve plačanega dopusta, preventivno zdravljenje, izbor zaposlenega meseca, ugodnosti pri nakupu storitev in prodajnih artiklov družbe, športna in družabna srečanja zaposlenih, vstopnice za kulturne in športne dogodke, obdarovanje otrok, obiske sejmov in sodelovanje v strokovnih združenjih. Zaposlenim omogočamo tudi izredno neplačano odsotnost, skladno z zakonskimi določili in internimi akti, če zahteve delovnega procesa to dopuščajo.

Družbe Telekom Slovenije, GVO in TSmedia plačujejo vsem zaposlenim dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer leto dni po vstopu v družbo (znesek vplačila znaša 5,844 % od določene osnove). Avtenta plačuje 26,70 evra vsem zaposlenim za nedoločen čas, medtem kot družbe v tujini nimajo tovrstnih programov. V družbi Ipko zagotavljajo življenjsko zavarovanje 40 % najuspešnejših zaposlenih.

 

Strokovna knjižnica

V naših knjižnicah je prek devet tisoč enot knjižnega gradiva s področja telekomunikacij, informatike, ekonomije, prava, menedžmenta in drugih ved ter prek 150 naslovov domačih in tujih revij. Knjižni fond Telekoma Slovenije se je povečal za 143 knjig, 166 serijskih publikacij in standardov ter 83 enot e-gradiv. Prek intranetne knjižnice je mogoč stalen dostop do internih izobraževalnih poročil. Knjižnico, ki je na voljo vsem zaposlenim, imata tudi One in Ipko.

 

Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami

Z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami sodelujemo, da bi dosegli čimboljše rezultate pri razvoju novih storitev, vsebin, poslovnih praks in pri razvoju ter upravljanju našega tehnološko naprednega omrežja. Telekom Slovenije je nadaljeval sodelovanje z Univerzo v Ljubljani in Mariboru ter Inštitutom Jožef Stefan. Prav tako uspešno sodelujemo v okviru izobraževanja zaposlenih z Mednarodno podiplomsko šolo Inštituta Jožef Stefan, kjer nekateri mladi raziskovalci zaključujejo doktorski študij.

Telekom Slovenije je vključen v projekt Mladi raziskovalci iz gospodarstva, v okviru katerega je zaposlenih sedem mladih raziskovalcev, ki opravljajo doktorski študij pri omenjenih izvajalcih III. stopnje bolonjskega študija. Za namene sofinanciranja tega projekta je družba v letu 2012 od Tehnološke agencije Slovenije (TIA) prejela sredstva v višini 230.045,24 evra. Prijavila se je tudi na javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP2012), saj želi raziskovalno skupino še naprej krepiti z novimi kadri.

Tudi družbi One in Ipko sodelujeta z univerzami, inštituti in raziskovalnimi organizacijami v svojih okoljih. O sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami poročamo tudi v podpoglavju Raziskave in razvoj storitev, kjer so prikazane predvsem informacije o aktivnih raziskovalno-razvojnih projektih.