Letno poročilo 2012

Pregled izvedbe okoljskih ciljev

*Cilji niso neposredno povezani z okoljem, vendar se zaradi učinkovitosti vodijo skupaj z okoljskimi cilji.
ZAVEZA I: zmanjšujemo porabo energije in emisije v okolje
Okvirni cilj A : zmanjšanje porabe električne energije do 31. 12. 2013 za 5 % (v kWh; izhodiščno leto 2009)
Izvedbeni cilji Ocena Učinek
A1. Centralizirani nadzor porabe – vgradnja analizatorjev ob predelavi električnih priključkov: cilj 2012 – 30 lokacij.  
 • Nadaljevanje izboljšav nadzora in optimizacije porabe z multifunkcijskimi merilniki. 
 • Cilj presežen, analizatorji vgrajeni na več kot 30 lokacijah tudi zaradi dodatne cenejše rešitve domačega proizvajalca.
A2. Ureditev klimatizacije v sistemih enostavnega prezračevanja na manj toplotno obremenjenih lokacijah: cilj 2012 – 10 lokacij.  
 • Na 3 lokacijah dela zaključena, na 3 lokacijah še potekajo, na ostalih dodatno uveden sistem »poleti kompresor, pozimi ventilator«.
A3. Zamenjava okvarjenih klim z energetsko učinkovitejšimi.  
 • Izvedeno skladno z napovedmi. Vse novo vgrajene klime so energetsko učinkovitejše. Na osnovi primerljivih podatkov drugih operaterjev ocenjujemo, da to pomeni 30 do 40 % znižanje porabe električne energije za enako hladilno moč.
A4. Identifikacija in izločitev ali zmanjšanje priključne moči tehnološko nepotrebnih odjemnih mest in porabnikov (katodne zaščite, konverterji v hladno rezervo itd.).  
 • Izvedeno. Se nadaljuje v letu 2013 z novimi aktivnostmi na novih napravah in lokacijah . 
A5. 2. faza aktivnosti za dvig mejnih vrednosti temperature v ključnih tehnoloških prostorih: upoštevanje zimsko-letnega režima in premestitve senzorjev.    
 • Izvedeno skladno z internimi pravilniki in podpornimi seznami po napravah na lokacijah. Na podlagi izkušenj drugih pomeni vsaka stopinja hlajenja manj 5 do 6 % prihranek energije.
Okvirni cilj B: izboljšanje učinkovite rabe goriva in zmanjšanje za vozni park za 10 % do 31. 12. 2012 (v l / 100 km, izhodiščno leto 2009 ). Cilj se smiselno nadaljuje tudi v letu 2013.
B1. Zmanjšanje števila službenih vozil za 2 % glede na stanje 31. 12. 2011.    
 • Cilj je dosežen in podaljšan v leto 2013. Vzpostavljena evidenca voznega parka Telekoma Slovenije je osnova za nakupe in zniževanje emisij voznega parka do 2015.
B2. Zmanjšanje števila kilometrov službenih prevozov za 2 % glede na leto 2010.  

 

 

 • Zaradi spremembe strukture voznega parka se je število kilometrov/ vozilo zmanjšalo za 2,6 %.   
B3. Izboljšanje starostne strukture voznega parka;  povprečna starost manjša za tri mesece glede na stanje 1. 7. 2011.  
 • Cilj izpolnjen. Učinek je manj emisij ter večja gospodarnost.
 • Načrtujemo nadaljnje zmanjšanje starosti za šest mesecev v letu 2013.
B4. Uveljavitev kriterijev za nakup novih vozil po rednem postopku (max. 162 gCO 2 eq /km).  
 • Kriterij upoštevan pri vseh nakupih novih vozil. V letu 2013 bomo zaostrili kriterije (max. 160 gCO 2 eq /km).
B5. Optimizacija dostav na skupne lokacije po združitvi Telekoma Slovenije in Mobitela.  
 • Izvedeno. Potekalo je iskanje možnosti za dodatne prihranke in v letu 2013 sledi 2. faza optimizacije. 
ZAVEZA II: povečujemo delež ločeno zbranih odpadkov in zmanjšujemo emisije
Okvirni cilj C: Zmanjšanje količine mešanih komunalnih odpadkov za 10 % do 31. 12. 2012 ( izhodiščno leto 2009)
C1. Izločitev 40 lokacij, kjer ni komunalnih odpadkov, iz sistema zbiranja odpadkov.   
 • Uspešnost je bila nižja kot v prejšnjih letih.
 • Načrtujemo okrepitev aktivnosti v letu 2013, tudi zaradi sprostitve cen komunalnih storitev.
C2. Izvedba zavarovanja dveh ekoloških otokov v 2012 (prednostno prejšnje Mobitelove lokacije).   
 • Cilj ni bil dosežen, vendar so nove aktivnosti v teku.
C3. Uvedba fiksne povratne embalaže.   

 

 • Prva faza uspešno zaključena.
 • Cilj se nadaljuje v letu 2013, aktivnost je soodvisna s projektom Workforce management.  
Okvirni cilj D: doseči 100 % priključenost sanitarnih odpadnih voda na javne kanalizacijske sisteme do 31. 12. 2012 in obvladovanje stroškov ter porabe vode.
D1. Izdelava akcijskega načrta za področje javne kanalizacije in individualnih čistilnih naprav.  
 • Cilj delno izpolnjen. Izvedeno na 5 lokacijah.
 • V letu 2013 se aktivnosti nadaljujejo. Pričakovani učinek: zmanjšanje stroškov in izpolnitev zakonodajnih zahtev.
D2. Posodobitev evidence lokacij, ki niso priključene na kanalizacijsko omrežje.  
 • Cilj delno izpolnjen. Evidenca še ni v celoti posodobljena, se nadaljuje do uskladitve z zahtevami regulative.
D3. Preveritev razpoložljivosti in ažurnosti dokumentacije oljnih lovilcev.   
 • Cilj delno izpolnjen. Zgrajen nov lovilec na lokaciji v Mariboru, drugod aktivnosti v teku. 
  Okvirni cilj E: Zagotavljanje polne varnosti pri ravnanju z nevarnimi snovmi (zmanjšanje nevarnosti razlitij ipd.)
E1. Nabava in vzdrževanje brezhibnosti opreme za ukrepanje v primerih razlitij nevarnih snovi.  
 • Vsa evidentirana oprema nabavljena.
E2. Zamenjava baterij za rezervno napajanje z ventilsko reguliranimi sistemi: cilj 2 lokaciji in redno vzdrževanje obstoječih.  
 • Cilj izpolnjen. Glede na stopnjo realizacije smo cilj s 31. 12. 2012 dosegli. 
E3. Prenova dokumentacije cistern, oljnih lovilcev, hidrantov in kanalizacij.  
 • Pri cisternah izvedeno, pri oljnih lovilcih še ne v celoti. Skladnost z regulativo dosežena, potrebne nadaljnje aktivnosti.
E4. Zamenjava klimatov s freonom 22 z okoljsko prijaznejšim: cilj 2012 - 10 klimatov.  
 • Na fiksnem segmentu cilj v celoti dosežen, na drugih segmentih v letu 2013 potrebne dodatne aktivnosti z namenom večje energetske in okoljske učinkovitosti ter uskladitve z regulativo.
Okvirni cilj F: Zmanjšanje emisij hrupa in emisij v ozračje prek posodabljanja tehnoloških naprav
F1. Posodabljanje agregatov (cilj 2012: 2), zmanjševanje emisij in hrupa pod ravnijo, ki zahteva okoljevarstveno dovoljenje. Ukinitev agregatov na dveh lokacijah, nadzor na dodatnih lokacijah.  
 • Cilj presežen, posodobljeni 3 agregati. Zamenjave se nadaljujejo v letu 2014.
 • Ukinitev ni bilo, pri vzpostavljanju nadzora na dodatnih lokacijah je ovira visoka cena.
 • Poteka presoja potrebnosti predgretja pri agregatih. Pričakovani učinek: manj emisij, manj hrupa, manjša poraba in večji nadzor. 
F2. Energetski pregled ene večje poslovne zgradbe letno. Dodatni cilj 2012: za 4 zgradbe izdelati posnetek stanja.  
 • Cilj presežen, opravljenih 20 energetskih pregledov (v okviru projekta ISO 50001). Poudarek je na realizaciji ugotovitev in na prihrankih in ne na številu pregledov. 
F3. Identifikacija in ureditev lokacij, kjer so mogoči prihranki pri ogrevanju.  
 • Etapni cilj dosežen, aktivnosti se nadaljujejo. Opravljenih je 6 izklopov centralnega ogrevanja brez dodatnih investicij.
Drugi cilji sistema v letu 2012*
G1. Požarno varstvo: meritve in prenova dokumentacije strelovodov.  
 • Nadaljevanje meritev na strelovodih, doslej zaključene na 180 lokacijah.
 • Nadaljevanje v letu 2013. Pričakovani učinek: izboljšana požarna varnost in uskladitev z zakonodajo.
G2 . Prenova okoljskega komunikacijskega načrta in sodelovanje v vsaj treh okoljskih akcijah z zunanjimi izvajalci.  
 • Energetsko-okoljski komunikacijski načrt pripravila in izvajala služba za odnose z javnostmi v sodelovanju s skrbnikom sistema ravnanja z okoljem.
 • Številčni cilj sodelovanja v okoljskih akcijah presežen. 
G3 . Izvedba okoljskih usposabljanj; v letu 2012 najmanj 2 seminarja v lastni režiji in 400 sodelavcev skupine na okoljski osnovni šoli (OOŠ), ki se je bodo v triletnem ciklu udeležili vsi sodelavci.   
 • Cilj presežen. V izobraževanje OOŠ vključenih 1.379 sodelavcev družb skupine v Sloveniji. V okviru aktivnosti projekta ISO 50001 izvedeni 3 večji in več manjših seminarjev.

 

G4. Prenova evidenc lokalne zakonodaje  
 • Cilj opuščen. Razlog je ugotovitev, da tveganje ne opravičuje vloženega napora in sredstev. Za spremljanje zakonodaje pristojni koordinatorji na lokacijah.  
G5. Evidenca lokacij v SAP – dograditev tehnične dokumentacije, ko-lokacije, solastništva.  
 • Za poslovni segment v veliki meri izvedeno.
 • Nadaljevanje v letu 2013 z dodatnimi lokacijami tehnološkega, zlasti mobilnega segmenta, da bi vzpostavili celovite e-evidence lokacij, dobaviteljev, stroškov ipd.
G6. Eksplozijski prostori – zaključek operativnih aktivnosti za vse lokacije in usposabljanja.  
 • Elaborat izdelan, a še ni formalno potrjen. Ker se tovrstne lokacije demontirajo, pomen problematike upada.
G7. Požarne lopute – pregled in evidenca stanja po lokacijah, ureditev pogodbenih razmerij, sanacija po inšpekcijskih pregledih.  
 • Izvedeno na ključni lokaciji v Mariboru.
 • Podrobni pregledi po lokacijah se nadaljujejo v 2013.

 

  Cilj dosežen 
  Cilj delno dosežen 
  Cilj ni dosežen 
  Cilj opuščen