Letno poročilo 2012

Energetsko in okoljsko knjigovodstvo

Za zagotavljanje primerljivosti smo, kot že nekaj let zapored, sodelovali pri mednarodnem energetskem in okoljskem zgledovalnem primerjanju (benchmarking) v okviru panožnega združenja evropskih telekomunikacijskih operaterjev ETNO. V okviru projekta ISO 50001 in z ukrepi za učinkovitejšo rabo energije ter postavljanjem in doslednim izpolnjevanjem energetskih in okoljskih ciljev smo sprožili aktivnosti, od katerih pričakujemo izboljšanje vseh ključnih kazalnikov.

Po zadnjih objavljenih primerjalnih podatkih združenja ETNO pri učinkovitosti porabe električne energije zaostaja Telekom Slovenije za okoli desetino za povprečjem dvajsetih evropskih operaterjev. Primerjava ogljičnih odtisov je komaj smiselna, saj je ogljični odtis dobavljene električne energije v Sloveniji eden višjih v Evropi (vsaka kWh pomeni vsaj 0,5 kg CO 2eq onesnaženja). Samo elektrika tako prispeva štirideset tisoč ton onesnaženja. Podoben zaostanek imamo tudi pri učinkovitosti voznega parka. Del obstoječega ima še vedno večjo porabo od povprečja evropskih operaterjev. Za zmanjšanje zaostanka že potekajo aktivnosti, kot sta »mobilna pisarna« in projekt optimizacije uporabe voznega parka. Za evropskim povprečjem zaostajamo tudi pri porabi energije za ogrevanje. K izboljšanju učinkovitosti na tem področju bomo prispevali s prehodom na čistejše energente. To smo že izpeljali v Novem mestu (objekt Cikava), načrtujemo pa še v Kranju. Nadaljevali bomo tudi z odstranjevanjem kurišč in cistern povsod tam, kjer jih za svoje potrebe ne potrebujemo. Ker za ogrevanje uporabljamo še pretežno kurilno olje, zaostajamo tudi pri ogljičnem odtisu.

Izboljšanje smo zabeležili pri porabi papirja za lastne potrebe, še pomembnejše pa je zmanjšanje porabe zaradi povečanja števila e-računov in uvedbo skupnega računa za posameznega uporabnika. Število vseh papirnatih računov se je med letoma 2011 in 2012 zmanjšalo za 17 %. Od skoraj 13 milijonov izdanih računov jih bilo tako konec leta 2012 manj kot polovica na papirju. Že dobra dva milijona jih je že bilo samo v elektronski obliki, kar pomeni, da se je njihovo število v primerjavi z letom 2011 več kot podvojilo (+122 %).

 

Električna energija

Po podatkih Evropskega združenja telekomunikacijskih operaterjev ETNO predstavlja električna energija okoli dve tretjini vseh energetskih stroškov operaterjev. V primerjavi z letom 2011 smo v Telekomu Slovenije dosegli 3 % nižjo porabo, ki je znašala 77,5 milijonov kWh. V segmentu fiksne govorne telefonije in širokopasovnih storitev je bilo znižanje blizu 4 %. Pomembno je, da smo to dosegli kljub povečani porabi energije za klimatizacijo v juliju in avgustu, saj največji delež porabe, okoli dve petini, prispevajo klimatski sistemi. Za dodatno zmanjševanje stroškov smo začeli tudi s pogajanji o ugodnejših cenah električne energije v prihodnje. Zaradi organizacijskih sprememb v preteklih letih je v letu 2012 še vedno bolj relevantna primerjava porabe le za fiksni segment.

 

Poraba električne energije v Telekomu Slovenije (fiksni segment) v milijonih kW

grafi_Telekom_16_Poraba električne energije v Telekomu Slovenije (fiksni segment) v milijonih kWh.png

 

Primerjava porabe električne energije Telekoma Slovenije s povprečjem evropskih operaterjev (ETNO) v kWh na tisoč EUR prihodkov*

grafi_Telekom_17_Primerjava porabe elektricĚŚne energije Telekoma Slovenije s povprecĚŚjem evropskih operaterjev.png

*Zaradi primerljivosti med različno velikimi telekomunikacijskimi operaterji so poraba energentov in drugi kazalniki normirani na tisoč evrov prihodka.


Gorivo za vozni park in ogrevanje

Cene naftnih derivatov so bile v letu 2012 na najvišjih ravneh, odkar poteka sistematično spremljanje porabe. Kljub povečanju voznega parka za povprečno 61 vozil zaradi postopnega prehoda k integriranemu lastniškemu modelu, ob primerljivi porabi in zmanjšanju emisij, je bil strošek goriva za vozni park 5,8 % višji. Še bolj je porasel strošek goriva za ogrevanje (+10,9 %). Temu je botrovala rast cen energentov, predvsem kurilnega olja, ki ima v Telekomu Slovenije v primerjavi z drugimi operaterji v ETNO večji delež med energetskimi viri.

 

Stroški porabe električne energije, goriva, higiene in komunalnih storitev v Telekomu Slovenije (v evrih)

v EUR

2012

2011

2010

Ind. 12/11

Električna energija

          8.263.377    

          8.049.800    

          9.039.389    

103

Gorivo - vozni park 

          1.505.880    

          1.423.167    

          1.344.155    

106

Gorivo – ogrevanje

            900.869    

            812.356    

            843.393   

   111

Stroški čiščenja in komunalnih storitev 

          1.502.848    

          1.646.964    

          1.940.025    

91

Direktni okoljski stroški skupaj

        12.172.975    

        11.932.287    

        13.166.962    

102


Ravnanje z odpadki

S sistematičnimi aktivnostmi v Telekomu Slovenije povečujemo delež ločeno zbranih odpadkov, hkrati pa upada delež mešanih komunalnih odpadkov.

Po teži seveda še naprej prevladujejo gradbeni odpadki, predvsem zaradi zemeljskih izkopov na kabelskih trasah, ki jih za Telekom Slovenije izvaja hčerinska družba GVO. Njihova količina dosega okoli 300 ton letno. Sem niso všteti odpadki od del, ki jih GVO izvaja za druge naročnike. Teh je več kot petkrat toliko. Na količino teh odpadkov, tako kot na količino odpadne embalaže, vplivajo tudi nihanja gospodarske aktivnosti zaradi recesije.

K znatnemu porastu ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov je prispevalo čiščenje neuporabne opreme oziroma kosovnih odpadkov iz prostorov, ki smo jih pripravljali za oddajo v najem ali za prodajo. Pomembna vrsta odpadkov v telekomunikacijski dejavnosti so tudi kovine in odpadna električna ter elektronska oprema (OEEO).

Z odpadno električno in elektronsko opremo ravnamo skrbno in jo oddajamo v nadaljnjo predelavo pooblaščenim izvajalcem. Zbiranje elektronske opreme je opredeljeno tudi v Splošnih pogojih uporabe elektronskih komunikacijskih storitev Telekoma Slovenije. V matični družbi smo v letu 2012 zbrali dvanajst tisoč odsluženih mobilnih aparatov in jih posredovali v ekološko razgradnjo.

Med odpadke smo prvič oddali več optičnih, kot bakrenih kablov. Optični kabli so razlog za porast ostalih vrst odpadkov, kamor vključujemo različne količinsko manjše vrste odpadkov.

 

Količine ločeno zbranih odpadkov v Telekomu Slovenije v letu 2012 v kg

grafi_Telekom_18_KolicĚŚine locĚŚeno zbranih odpadkov v Telekomu Slovenije v letu 2012 v kg.png