Letno poročilo 2012

Okoljsko delovanje v Telekomu Slovenije

Ključna novost leta 2012 je bil zagon projekta Uvedba sistematičnega energetskega managementa, skladno z zahtevami priporočil SIST EN ISO 50001 v Telekomu Slovenije. Namen je doseči večjo tehnično in poslovno učinkovitost pri porabi energije, kar se bo odrazilo v njeni zmanjšani porabi in nižjih stroških. Primerljive izkušnje drugih slovenskih družb, ki so že uvedle ta priporočila, kažejo, da je na ta način mogoče  najmanj za 5 % znižati stroške energije. V Telekomu Slovenije smo v letu 2012 dosegli 3 % znižanje porabe električne energije, z ukrepi za zniževanje porabe pa seveda nadaljujemo.

Do konca leta so bile zaključene vse pripravljalne aktivnosti projekta in prvi sklop usposabljanj:

  • začeli smo z aktivnostmi za energetsko sanacijo objektov in opravili več kot 20 energetskih pregledov (na objektih, kjer so predvideni večji posegi, so preglede opravili zunanji strokovnjaki),
  • prvi sodelavec je opravil državni izpit za energetskega preglednika in za izdelovalca energetskih izkaznic,
  • opravljena je bila zunanja predhodna presoja.

Skladno s ciljem optimizacije stroškov smo opravili skupne presoje sistema ravnanja z energijo, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 in v družbi GVO še sistema ISO 9001. V letu 2013 bomo opravili ponovno certifikacijo ISO 14001 in polno certifikacijo ISO 50001, združenih v integriran sistem kakovostnega vodenja energetike in ravnanja z okoljem.

Podpora uprave Telekoma Slovenije načrtovanju in izvajanju ukrepov v okviru sistemov vodenja se je odrazila tudi v vodstvenih pregledih sistema ravnanja z energijo in okoljem. Pri obeh pregledih so predstavniki najvišjega vodstva ugotovili, da je bila realizacija energetskih in okoljskih ciljev nadpovprečna in podali vrsto usmeritev za delo v prihodnje. Uprava Telekoma Slovenije je podpisala tudi novo, vsebinsko razširjeno ETNO listino (sedaj imenovano ETNO Corporate Responsibility Charter), ki je doživela širšo mednarodno promocijo septembra 2012 v Parizu.

Pomemben del naših okoljskih aktivnosti predstavlja tudi redno in pregledno poročanje regulatorjem in drugim državnim organom (ARSO, SURS, CURS, APEK, ETNO). Na oddana poročila v letu 2012 nismo prejeli nobenih pripomb.

V prvi polovici leta smo prejeli okoljsko mandatno kazen (2.000 evrov), prvo v zadnjih petih letih. Razlog za takojšnjo nedostopnost dokumenta, ki je dokazoval korektnost našega ravnanja, je bil tudi v tem, da nosilcev takratnega dogodka ni več v družbi. Ta dogodek je hkrati razkril nekatere slabosti primopredajnega postopka in s tem povezanega obvladovanja dokumentacije, kar bomo v prihodnje izboljšali. Na jesenskem pregledu pa okoljska inšpektorica ni našla nobene neskladnosti.

Za okoljsko in energetsko odgovornejše in s tem poslovno učinkovitejše ravnanje zaposlenih je ključno ustrezno posredovanje znanja in informacij. Na tem področju smo bili zelo aktivni, saj se je izobraževanj s področja varstva pri delu, požarnega varstva ter okoljske in energetske odgovornosti udeležilo kar 1.379 zaposlenih. Med pomembnimi novostmi je izgradnja petih sončnih elektrarn na lokacijah v Ljubljani (3), Kopru in Prekmurju (Tropovci). Prav tako je pomembno sodelovanje v evropskem projektu zasnove pilotnega pametnega elektroenergetskega omrežja eBADGE.