Letno poročilo 2012

Soline

Podjetje Soline  je po koncesijski pogodbi, sklenjeni z Republiko Slovenijo, upravljavec 650 ha velikega državnega zavarovanega območja Krajinski park Sečoveljske soline (KPSS), v katerem so vsa zemljišča in druge nepremičnine v državni lasti. KPSS je uvrščen na seznam mednarodno pomembnih mokrišč pod okriljem ramsarske konvencije in je del ekološkega omrežja EU Natura 2000. Solinski ekosistem je specifično obalno mokrišče.

Celoten proces pridelave soli sloni na tradicionalnih stoletja starih postopkih in temelji le na sestavinah lokalnega okolja. Uporaba grajene in prometne infrastrukture je omejena na minimum. V procesu pridelave soli ne nastajajo nobeni okolju škodljivi stranski produkti. Podjetje od leta 2005 vzdržuje certifikat o poreklu  za svoj vrhunski tradicionalni izdelek z geografskim poreklom.

Raziskave potrjujejo, da proces pridelave soli v prostor ne vnaša invazivnih tujerodnih vrst, njihov obseg in številčnost pa zaenkrat nista tolikšna, da bi to imelo bistvene posledice na ekosisteme in združbe. Kar zadeva število in številčnost vrst v KPSS ugotavljamo rast populacij, kot na primer pri močno ogroženi mali čigri, pri kateri se je število gnezdečih parov v zadnjih letih povečalo z 8 na okoli 60 parov. 1

Kartiranje habitatnih tipov je pokazalo manjše spremembe v zastopanosti in razširjenosti habitatov. Vendar  gre za pozitivne spremembe, saj se zaradi obnove tradicionalne solinarske proizvodnje povečuje delež avtohtonih solinskih habitatov na račun nekdaj degradiranih površin. Večje spremembe ekoloških procesov niso bile zaznane.

Ključni upravljavski cilji so zapisani v Načrtu upravljanja za KPSS, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije za obdobje 2011 – 2021 in zajemajo ohranitev mokriščnega značaja solinskega ekosistema, njegove biodiverzitete in ekonomskih ter kulturnih vrednosti območja.  To dosegamo z:

  • vzdrževanjem solinskega ekosistema,
  • ohranjanjem tradicionalnih postopkov pridelave soli in stoletja starih tehnoloških postopkov,
  • izvajanjem solinarske dejavnosti, ki je sestavni del ekonomskega razvoja kraja že iz preteklih časov.

 Lokalna skupnost je vključena v upravljanje parka prek sodelovanja v Odboru KPSS. Sodelovanje poteka tudi pri organizaciji skupnih dogodkov.

V KPSS ni ogroženih vrst z globalnega seznama ogroženih vrst IUCN. Okoli 20 ptičjih vrst, dve ribi, 4 dvoživke in 1 vrsta plazilca so vključeni v dodatke k Ptičji in Habitatni direktivi EU. Vsaj 45 rastlin je uvrščenih na nacionalni seznam ogroženih rastlinskih vrst. Območje je prepoznano kot eno od dveh, ki sta na državni ravni pomembni za selitev ptic po določilih Ptičje direktive. Še mnogo več vrst pa je na nacionalnih seznamih ogroženih skupin in vrst.

V parku je močno omejen promet z motornimi vozili, dovoljen je le za vozilo, ki skupinsko vozi zaposlene na delo v park. Nadomestilo ga bo vozilo na električni pogon, ki ga bodo uporabljali tudi za prevoz gibalno omejenih obiskovalcev. V prihodnje bodo lahko vstopala v park samo še vozila za nujno pomoč, osnovno vzdrževanje in nekatere druge službe. Z uveljavitvijo naštetih ukrepov se bo delež motornih vozil zmanjšal na 20 % nekdanjega obsega. Na ta način se bo delež izpustov CO 2 zmanjšal za 29,9 ton/leto.

 

1 Vir: I. Škornik: Krajinski par Sečoveljske soline, Vrstni akcijski načrt 2012 – 2022, december 2012.