Letno poročilo 2012

Odgovornost do družbenega okolja

ustvarjamo_priloznosti.jpg

V Skupini Telekom Slovenije dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju družbenega in gospodarskega okolja. Udejanjamo jih s spodbujanjem in z razvojem pozitivnih vplivov na družbo, ki vključuje podporo športnim, kulturnim, izobraževalnim, humanitarnim in okoljskim projektom, spoštovanje človekovih pravic, zavračanje vseh oblik diskriminacije, odgovoren odnos do uporabnikov in spoštovanje predpisane zakonodaje ter regulative. Uporabnikom omogočamo dostop do najsodobnejših storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki zagotavljajo tudi njihovo mobilnost.

Poudarki leta 2012


  • Spodbujali smo naše pozitivne vplive na lokalno in širše družbeno okolje.
  • Še naprej med najvidnejšimi pokrovitelji in donatorji v svojih okoljih.
  • Podpora projektom, v katerih prepoznavamo priložnosti ali možnost pomoči ranljivejšim skupinam in posameznikom. 

Svojo družbeno odgovornost izkazujemo:

  • z vpetostjo zaposlenih in njihovih družinskih članov v delovanje podjetja,
  • s podporo znanosti in izobraževanju,
  • s podporo delovanju slovenskega športa in kulture,
  • s podporo najšibkejšim,
  • s podporo ohranjanju okolja.

Odgovoren odnos do družbenega okolja uresničujemo tudi s podporo projektom, v katerih prepoznamo priložnosti ali možnost za pomoč ranljivejšim skupinam ali posameznikom v stiski. Vendar so naši družbeni vplivi veliko širši. O njih poročamo v poglavjih in podpoglavjih Skrb za uporabnike, Tržno komuniciranje, Odgovornost do zaposlenih, Regulativa elektronskih komunikacij. Zato v nadaljevanju izpostavljamo le neposredno podporo, ki smo jo namenili prek sponzorstev in donacij. Izbor področij delovanja, ciljnih skupin in obsega podpore družbeno odgovornim projektom je potekal na podlagi sponzorskih in donatorskih strategij posameznih družb v skupini. Pri tem smo upoštevali tudi prispevek posameznega projekta k ustvarjanju dodane vrednosti za naše uporabnike. Del sredstev redno namenjamo za dejavnosti, v katere so vključeni naši zaposleni.

Še naprej smo med najvidnejšimi pokrovitelji in donatorji številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih, humanitarnih in okoljskih projektov. To ohranjamo kljub zmanjšanju obsega sredstev, ki so v letu 2012 znašala 3,75 milijona evrov ali 0,5 % prihodkov skupine. S svojo podporo pripomoremo k razvoju različnih dejavnosti, krepimo pozitivne vrednote in prispevamo h kakovosti življenja.

Družbeno odgovorno vlogo in svojo naravnanost k uporabnikom smo v lanskem letu navezali na olimpijske igre v Londonu. Z obsežno olimpijsko kampanjo smo podprli vrednote, ki jih predstavlja življenje in delovanje slovenskih vrhunskih športnikov, nosilcev olimpijskih medalj, svetovnih prvakov ali podprvakov. To so vztrajnost, nepopustljivost, timsko delo, pripravljenost na spremembe in ciljna usmerjenost - vrednote, ki jih v Telekomu Slovenije izpostavljamo v našem poslovnem delovanju.

 

Porazdelitev sponzorstev po namenu


grafi_Telekom_14_Porazdelitev sponzorstev po namenu .png