Letno poročilo 2012

Odgovorno varovanje objektov, sistemov, informacij in informacijskih tehnologij

V Skupini Telekom Slovenije nadaljujemo z razvojem in krepitvijo korporativne varnosti, saj se zavedamo zelo dinamičnega okolja in izpostavljenosti različnim oblikam varnostnih tveganj. Varnostna politika je sestavni del naše poslovne politike. Varno delovno okolje ocenujemo kot konkurenčno prednost, h kateri prispevamo vsi zaposleni. Na podlagi sprejetih letnih planov skrbimo predvsem za varnost zaposlenih in za varovanje premoženja družbe, za varnost informacijskih tehnologij in za varovanje poslovnih informacij. 

 

Izvajanje varnostne politike

Krovna varnostna politika je sestavni del vodenja posameznih poslovnih procesov in vodenja družbe kot celote. S kakovostnim izvajanjem področnih varnostnih politik, ki so opredeljene v organizacijskih predpisih, pravilnikih, navodilih in načrtih, smo zagotavljali preventivno delovanje in aktivno odzivnost na varnostne dogodke, ki bi lahko ogrozili naše varno delovno okolje ali celo škodovali našemu poslovanju.

Varovanje objektov in sistemov

Skladno z načrti smo v preteklem letu nadaljevali z opremljanjem objektov s sistemi tehničnega varovanja. Posebno pozornost smo posvetili varovanju pomembnih sistemsko tehnoloških prostorov. S stalnim iskanjem sinergijskih učinkov različnih oblik varovanja smo - skladno s poslovno politiko družbe - racionalno zmanjševali stroške varovanja. Z izobraževanjem zaposlenih smo širili varnostno kulturo, ki vse bolj postaja sestavni del naše poslovne kulture.

Varnost informacij in informacijskih tehnologij

Na področju varnosti informacij in informacijskih tehnologij smo nadaljevali s poenotenjem ukrepov in postopkov, ki temeljijo na ocenah tveganj v posameznih poslovnih procesih. Izboljšali in poenotili smo postopke pri ravnanju z osebnimi podatki in s podatki o telekomunikacijskem prometu. Poseben poudarek smo dali evidentiranju varnostnih tveganj v informacijskih tehnologijah in v zvezi s tem varovanju poslovnih skrivnosti in poslovnih informacij. Nadaljevali smo delo na razvoju koncepta in nadgradnji načrtov neprekinjenega poslovanja, s katerim zagotavljamo pogoje za poslovanje tudi v primeru izrednih razmer.