Letno poročilo 2012

Uskupinjena bilanca stanja

Uskupinjena bilanca stanja na dan 31.12.2012

v tisoč EUR Pojasnilo 2012 2011
SREDSTVA      
Neopredmetena sredstva 13 148.955 157.418
Opredmetena osnovna sredstva 14 937.340 994.438
Naložbe v skupne podvige 15 42.914 42.225
Druge finančne naložbe 16 8.891 9.837
Ostala dolgoročna sredstva 17 18.107 27.324
Naložbene nepremičnine 18 6.378 6.463
Odložene terjatve za davek 19 21.238 22.561
    Skupaj dolgoročna sredstva   1.183.823 1.260.266
       
Sredstva za odtujitev 20 3.846 4.485
Zaloge 21 22.628 22.787
Poslovne in druge terjatve 22 220.993 202.268
Terjatve za davek iz dobička   17.566 2.659
Kratkoročne finančne naložbe 23 61.807 21.584
Denar in denarni ustrezniki 24 44.074 61.265
   Skupaj kratkoročna sredstva    370.914 315.048
Skupaj sredstva   1.554.737 1.575.314

 

v tisoč EUR Pojasnilo 2012 2011
KAPITAL IN OBVEZNOSTI      
Vpoklicani kapital 25 272.721 272.721
Kapitalske rezerve 25 139.108 137.609
Rezerve iz dobička 25 254.021 229.309
   Zakonske rezerve   51.619 51.663
   Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 3.671 3.671
   Lastne delnice in lastni poslovni deleži   -3.671 -3.671
   Statutarne rezerve   55.269 54.854
   Druge rezerve iz dobička   147.133 122.792
Zadržani čisti poslovni izid   79.379 103.699
   Zadržani poslovni izid preteklih let   60.166 80.356
   Poslovni izid tekočega leta   19.213 23.343
Prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva 25 70.642 73.846
Prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente 25 611 187
Prevedbene rezerve 25 -1.765 -2.096
     Skupaj kapital in rezerve   814.717 815.275
       
Dolgoročno odloženi prihodki 26 7.747 8.579
Rezervacije 27 45.706 45.619
Dolgoročne poslovne obveznosti   210 286
Prejeta dolgoročna posojila in krediti 28 92.534 127.896
Druge dolgoročne finančne obveznosti 29 315.278 308.484
Odložene obveznosti za davek 19 6.609 9.785
    Skupaj dolgoročne obveznosti   468.084 500.649
       
Poslovne in druge obveznosti 30 193.030 155.692
Obveznost za davek iz dobička   230 35
Prejeta kratkoročna posojila in krediti 28 35.284 35.580
Druge kratkoročne finančne obveznosti 31 8.834 16.508
Kratkoročno odloženi prihodki 32 10.621 24.010
Vnaprej vračunani stroški in odhodki   23.937 27.565
     Skupaj kratkoročne obveznosti   271.936 259.390
     Skupaj obveznosti   740.020 760.039
Skupaj kapital in obveznosti   1.554.737 1.575.314