Letno poročilo 2012

Uskupinjeni izkaz poslovnega izida

Uskupinjeni izkaz poslovnega izida za obdobje, ki se je končalo 31.12.2012

v tisoč EUR

Pojasnilo

2012

2011

Čisti prihodki od prodaje

5

785.123

815.085

Drugi prihodki od poslovanja

6

7.934

9.422

Delež v rezultatu poslovanja skupnih podvigov

 

4.803

4.964

 

 

 

 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

 

-50.169

-50.358

Stroški materiala

 

-21.921

-16.715

Stroški storitev

7

-320.915

-323.815

Stroški dela

8

-157.213

-150.160

Amortizacija

13 , 14 , 18

-179.032

-192.366

Drugi odhodki poslovanja

9

-6.079

-32.807

Skupaj odhodki poslovanja

 

-735.329

-766.221

 

 

 

 

Dobiček iz poslovanja

 

62.531

63.250

 

 

 

 

Finančni prihodki

10

8.022

10.074

Finančni odhodki

10

-24.291

-24.506

Dobiček pred obdavčitvijo

 

46.262

48.818

 

 

 

 

Davek iz dobička

11

-2.575

-14.807

 

 

 

 

Čisti dobiček poslovnega leta

 

43.687

34.011

Dobiček na delnico - osnovni in popravljeni v EUR

12

6,72

5,23