Letno poročilo 2012

Uskupinjen izkaz gibanja kapitala

Uskupinjen izkaz gibanja kapitala za leto, ki se je končalo 31.12.2012 1

v tisoč EUR Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zadržani čisti poslovni izid Prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v neto znesku Prevedbena rezerva Skupaj kapital večinskega lastnika
Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Lastne delnice Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička
                         
Stanje 1. 1. 2012 272.721 137.609 51.663 3.671 -3.671 54.854 122.792 103.699 73.846 187 -2.096 815.275
Čisti poslovni izid obdobja               43.687       43.687
Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja                 -1.959 29 783 -1.147
Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj 0 0 0 0 0 0 0 43.687 -1.959 29 783 42.540
Izplačilo dividend               -45.538       -45.538
Transakcije z lastniki   0 0 0 0 0 0 -45.538 0 0 0 -45.538
Prenos v zadržani čisti poslovni izid in  rezerve   1.499           2.249 -3.657 361 -452 0
Prenos na rezerve po sklepu uprave     -44     415 24.341 -24.712       0
Drugo               -6 2.412 34   2.440
Stanje 31. 12. 2012 272.721 139.108 51.619 3.671 -3.671 55.269 147.133 79.379 70.642 611 -1.765 814.717  

1 Več v pojasnilu 25 .

 

Uskupinjen izkaz gibanja kapitala za leto, ki se je končalo 31.12.2011

v tisoč EUR Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zadržani čisti poslovni izid Prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v neto znesku Prevedbena rezerva Skupaj kapital večinskega lastnika
Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Lastne delnice Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička
                         
Stanje 1. 1. 2011 272.721 135.831 51.464 3.671 -3.671 54.571 112.083 102.287 76.513 2.117 225 807.812
Čisti poslovni izid obdobja               34.011       34.011
Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja                   -1.746 -2.321 -4.067
Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj 0 0 0 0 0 0 0 34.011 0 -1.746 -2.321 29.944
Izplačilo dividend               -22.336       -22.336
Transakcije z lastniki   0 0 0 0 0 0 -22.336 0 0 0 -22.336
Prenos v zadržani čisti poslovni izid in  rezerve   1.771           1.149 -2.736 -184   0
Prenos na rezerve iz dobička po sklepu uprave   7 199     283 10.707 -11.196       0
Drugo             2 -216 69     -145
Stanje 31. 12. 2011 272.721 137.609 51.663 3.671 -3.671 54.854 122.792 103.699 73.846 187 -2.096 815.275