Letno poročilo 2012

Uskupinjeni izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Uskupinjeni izkaz drugega vseobsegajočega donosa za obdobje, ki se je končalo 31.12.2012

v tisoč EUR Pojasnilo 2012 2011
Čisti dobiček obdobja   43.687 34.011
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo   405 -2.182
Odloženi davek 11 -61 436
Prerazvrstitev prevrednotenja finančnih naložb,
razpoložljivih za prodajo v poslovni izid
  -371 0
Odloženi davek od prerazvrstitve prevrednotenja
finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v poslovni izid
11 56 0
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v neto znesku   29 -1.746
Sprememba prevrednotovalnih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev   -2.304 0
Odloženi davek od spremembe prevrednotovalnih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 11 345 0
Sprememba prevrednotovalnih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev v neto znesku   -1.959 0
Prevedbene rezerve   783 -2.321
Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta   -1.147 -4.067
       
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta   42.540 29.944