Letno poročilo 2012

Uskupinjeni izkaz denarnih tokov

Uskupinjeni izkaz denarnih tokov za obdobje, ki se je končalo 31. 12. 2012

v tisoč EUR Opomba 2012 2011
Denarni tokovi pri poslovanju      
Čisti dobiček pred obdavčitvijo   46.262 48.818
Prilagoditve za:      
Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 13 , 14 , 18 179.032 192.366
Slabitve in odpisi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev   6.600 3.930
Dobiček/izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev   -983 -1.318
Finančni prihodki 10 -8.022 -10.074
Finančni odhodki 10 24.291 24.506
Spremembo sredstev za odtujitev 20 639 1.203
Spremembo poslovnih in drugih terjatev 22 -18.725 -5.544
Spremembo drugih dolgoročnih sredstev   9.218 -2.733
Spremembo zalog 21 159 -1.832
Spremembo rezervacij 27 87 7.805
Spremembo dolgoročno in kratkoročno odloženih prihodkov 26 , 32 -14.221 127
Spremembo vnaprej vračunanih stroškov in odhodkov   -3.628 1.922
Spremembo poslovnih in drugih obveznosti   40.481 5.678
Plačani davek iz dobička   -15.644 -23.201
Čista denarna sredstva iz poslovanja   245.546 241.653
Denarni tokovi iz naložbenja      
Prejemki pri naložbenju   40.026 28.614
Prejemki od prodaje osnovnih sredstev   994 2.717
Prejete dividende   4.186 4.389
Prejete obresti   3.792 2.119
Odtujitev dolgoročnih finančnih naložb   3.912 0
Odtujitev kratkoročnih finančnih naložb   27.142 19.389
Izdatki pri naložbenju   -203.672 -119.910
Nakup opredmetenih osnovnih sredstev   -100.342 -78.718
Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev   -27.749 -16.841
Nakup finančnih naložb   -64.707 -24.351
Finančne naložbe v obliki danih posojil   -10.874 0
Čista denarna sredstva, porabljena pri naložbenju   -163.646 -91.296
Denarni tokovi iz financiranja      
Prejemki pri financiranju   390 258
Vplačani kapital   390 120
Prejeta dolgoročna posojila   0 88
Prejeta kratkoročna posojila   0 50
Izdatki pri financiranju   -99.481 -136.076
Odplačila kratkoročnih posojil   0 -1.567
Odplačila dolgoročnih posojil   -35.582 -91.674
Plačane obresti   -18.426 -20.741
Izplačilo dividend   -45.473 -22.094
Čista denarna sredstva, porabljena pri financiranju   -99.091 -135.818
Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov   -17.191 14.539
Končno stanje denarnih sredstev 24 44.074 61.265
Začetno stanje denarnih sredstev 24 61.265 46.726