Letno poročilo 2012

Računovodski izkazi Telekoma Slovenije, d. d.

Izkaz poslovnega izida družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje, ki se je končalo 31. 12. 2012

v tisoč EUR Pojasnilo  2012 2011
Čisti prihodki od prodaje 4 650.913 694.705
Drugi prihodki od poslovanja 5 4.263 3.966
       
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala   -40.975 -39.953
Stroški materiala   -13.224 -13.204
Stroški storitev 6 -279.154 -295.138
Stroški dela 7 -116.217 -111.443
Amortizacija 11 , 12 , 16 -139.393 -152.637
Drugi odhodki poslovanja 8 -4.133 -17.934
Skupaj odhodki poslovanja   -593.096 -630.309
       
Dobiček iz poslovanja   62.080 68.362
       
Finančni prihodki 9 22.584 32.159
Finančni odhodki 9 -33.204 -64.906
       
Dobiček pred obdavčitvijo   51.460 35.615
       
Davek iz dobička 10 -2.521 -14.282
       
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta   48.939 21.333