Letno poročilo 2012

Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje, ki se je končalo 31. 12. 2012 1

v tisoč EUR Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Zadržani čisti poslovni izid Prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v neto znesku Skupaj kapital in rezerve
Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Lastne delnice Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička
                       
Stanje 1. 1. 2012 272.721 133.626 50.434 3.671 -3.671 54.544 122.258 119.698 73.892 548 827.721
Čisti poslovni izid obdobja               48.939     48.939
Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja                 -1.959 29 -1.930
Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj 0 0 0 0 0 0 0 48.939 -1.959 29 47.009
Izplačilo dividend               -45.538     -45.538
Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 -45.538 0 0 -45.538
Prenos v zadržani čisti poslovni izid in rezerve   1.499           2.205 -3.704   0
Prenos na druge rezerve po sklepu uprave             24.465 -24.465     0
Preračun davčne stopnje                 2.412 34 2.446
Stanje 31. 12. 2012 272.721 135.125 50.434 3.671 -3.671 54.544 146.723 100.839 70.641 611 831.638

1 Več v pojasnilu 23.

 

Izkaz gibanja kapitala družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje, ki se je končalo 31. 12. 2011

v tisoč EUR Vpoklicani kapital Kapitalske rezerve

Rezerve iz dobička

Zadržani čisti poslovni izid Prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v neto znesku Skupaj kapital in rezerve
Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice Lastne delnice Statutarne rezerve Druge rezerve iz dobička
                       
Stanje 1. 1. 2011 272.721 131.855 50.434 3.671 -3.671 54.544 111.598 129.994 76.559 2.478 830.183
Čisti poslovni izid obdobja               21.333     21.333
Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja                   -1.746 -1.746
Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj 0 0 0 0 0 0 0 21.333 0 -1.746 19.587
Izplačilo dividend               -22.118     -22.118
Transakcije z lastniki 0 0 0 0 0 0 0 -22.118 0 0 -22.118
Prenos v zadržani čisti poslovni izid in rezerve   1.771           1.149 -2.736 -184 0
Prenos na druge rezerve po sklepu uprave             10.660 -10.660     0

Drugo

                69   69
Stanje 31. 12. 2011 272.721 133.626 50.434 3.671 -3.671 54.544 122.258 119.698 73.892 548 827.721