Letno poročilo 2012

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje, ki se je končalo 31. 12. 2012

v tisoč EUR Pojasnilo  2012 2011
Čisti dobiček/izguba obdobja   48.939 21.333
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo   405 -2.182
Odloženi davek 10 -61 436
Prerazvrstitev prevrednotenja finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v poslovni izid   -371 0
Odloženi davek od prerazvrstitve prevrednotenja
finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v poslovni izid
10 56 0
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo, v neto znesku   29 -1.746
Sprememba prevrednotovalnih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev   -2.304 0
Odloženi davek od spremembe prevrednotovalnih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 10 345 0
Sprememba prevrednotovalnih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev v neto znesku   -1.959 0
Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta   -1.930 -1.746
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta   47.009 19.587