Letno poročilo 2012

Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje, ki se je končalo 31.12. 2012

v tisoč EUR    Pojasnila  2012 2011
Denarni tokovi pri poslovanju      
Čisti dobiček pred obdavčitvijo   51.460 35.615
Prilagoditve za:      
Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 11 , 12 , 16 139.393 152.637
Slabitve in odpisi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev   3.134 3.930
Dobiček/izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev   -1.194 -1.318
       
Finančni prihodki 7 -22.584 -32.159
Finančni odhodki 8 33.204 64.906
       
Spremembo sredstev za odtujitev 18 639 1.203
Spremembo poslovnih in drugih terjatev 20 -14.854 -6.674
Spremembo drugih dolgoročnih sredstev 15 , 16 12.379 -2.614
Spremembo zalog 19 346 -2.021
       
Spremembo rezervacij 25 -3.260 7.246
Spremembo dolgoročno in kratkoročno odloženih prihodkov 24 , 30 -12.588 -2.585
Spremembo vnaprej vračunanih stroškov in odhodkov   1.327 1.530
Spremembo poslovnih in drugih obveznosti   32.064 2.288
       
Plačani davek iz dobička   -16.334 -19.467
Čista denarna sredstva iz poslovanja   203.132 202.517
Denarni tokovi iz naložbenja      
Prejemki pri naložbenju   65.057 129.769
Prejemki od prodaje osnovnih sredstev   994 2.711
Prejete dividende   4.237 9.291
Prejete obresti   16.015 9.741
Odtujitev dolgoročnih finančnih naložb   15.768 82.850
Odtujitev kratkoročnih finančnih naložb   28.043 25.176
       
Izdatki pri naložbenju   -181.933 -187.295
Nakup opredmetenih osnovnih sredstev   -64.987 -51.266
Nakup neopredmetenih dolgoročnih sredstev   -13.173 -8.374
Nakup finančnih naložb   -64.707 -24.419
Naložbe v odvisne in pridružene družbe   -11.470 -94.128
Finančne naložbe v obliki danih posojil   -27.596 -9.108
Čista denarna sredstva, porabljena pri naložbenju   -116.876 -57.526
Denarni tokovi iz financiranja      
Prejemki pri financiranju   0 0
Prejeta kratkoročna posojila   0 0
       
Izdatki pri financiranju   -98.397 -137.712
Odplačila kratkoročnih posojil   0 -5.000
Odplačila dolgoročnih posojil   -35.455 -91.097
Plačane obresti   -17.469 -19.521
Izplačilo dividend   -45.473 -22.094
Čista denarna sredstva, porabljena pri financiranju   -98.397 -137.712
Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih  ustreznikov   -12.141 7.279
Končno stanje denarnih sredstev   31.803 43.944
Začetno stanje denarnih sredstev   43.944 36.665