Letno poročilo 2012

Bilanca stanja

Bilanca stanja družbe Telekom Slovenije, d. d., na dan 31. 12. 2012

v tisoč EUR Pojasnilo 31. 12. 2012 31. 12. 2011
SREDSTVA      
Neopredmetena sredstva 11 65.708 73.232
Opredmetena osnovna sredstva 12 777.265 837.684
Naložbe v odvisne družbe in skupne podvige 13 121.918 116.145
Druge finančne naložbe 14 166.885 172.661
Ostala dolgoročna sredstva 15 21.012 33.306
Naložbene nepremičnine 16 6.378 6.463
Odložene terjatve za davek 17 20.432 21.499
    Skupaj dolgoročna sredstva   1.179.598 1.260.990
       
Sredstva za odtujitev 18 3.846 4.485
Zaloge 19 13.461 13.807
Poslovne in druge terjatve 20 187.028 172.174
Terjatve za davek iz dobička   17.497 746
Kratkoročne finančne naložbe 21 85.512 43.918
Denar in denarni ustrezniki 22 31.803 43.944
    Skupaj kratkoročna sredstva     339.147 279.074
Skupaj sredstva   1.518.745 1.540.064

 

Bilanca stanja družbe Telekom Slovenije, d. d., na dan 31. 12. 2012

   v tisoč EUR   Pojasnilo 31. 12.2012 31. 12.2011
KAPITAL IN OBVEZNOSTI      
Vpoklicani kapital 23 272.721 272.721
Kapitalske rezerve 23 135.125 133.626
Rezerve iz dobička 23 251.701 227.236
  Zakonske rezerve   50.434 50.434
 Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže   3.671 3.671
  Lastne delnice in lastni poslovni deleži   -3.671 -3.671
  Statutarne rezerve   54.544 54.544
  Druge rezerve iz dobička   146.723 122.258
Zadržani čisti poslovni izid 23 100.839 119.698
  Zadržani poslovni izid preteklih let   76.365 109.025
  Poslovni izid tekočega leta   24.474 10.673
Prevrednotovane rezerve za opredmetena osnovna sredstva 23 70.641 73.892
Prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente 23 611 548
     Skupaj kapital in rezerve   831.638 827.721
       
Dolgoročno odloženi prihodki 24 8.064 7.995
Rezervacije 25 38.737 41.997
Dolgoročne poslovne obveznosti   12 277
Prejeta dolgoročna posojila in krediti 26 92.104 127.185
Druge dolgoročne finančne obveznosti 27 311.977 305.135
Odložene obveznosti za davek 17 6.609 9.785
    Skupaj dolgoročne obveznosti   457.503 492.374
       
Poslovne in druge obveznosti 28 164.218 135.223
Prejeta kratkoročna posojila in krediti 26 35.101 35.502
Druge kratkoročne finančne obveznosti 29 8.795 16.424
Kratkoročno odloženi prihodki 30 4.511 17.168
Vnaprej vračunani stroški in odhodki   16.979 15.652
     Skupaj kratkoročne obveznosti   229.604 219.969
     Skupaj obveznosti   687.107 712.343
Skupaj kapital in obveznosti   1.518.745 1.540.064