Letno poročilo 2012

9. Finančni prihodki in finančni odhodki

v tisoč EUR  2012 2011
Prihodki iz dividend 4.175 9.343
Prihodki od obresti 15.870 19.586
Sprememba v pošteni vrednosti izvedenih finančnih inštrumentov 139 0
Drugi finančni prihodki 2.400 3.230
Skupaj finančni prihodki 22.584 32.159
Odhodki zaradi izdanih obveznic 15.124 15.122
Odhodki za obresti 2.951 4.745
Negativne tečajne razlike 23 76
Sprememba v pošteni vrednosti izvedenih finančnih inštrumentov 0 110
Slabitev finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo 422 1.317
Slabitev finančnih naložb v odvisne družbe 5.932 43.326
Slabitev danih posojil 8.393 0
Drugi finančni odhodki 359 210
Skupaj finančni odhodki 33.204 64.906
Finančni izid -10.620 -32.747

Družba Telekom Slovenije je v drugi polovici leta 2012 pristopila k preverbi poštene vrednosti naložb v odvisne družbe Ipko Telecommunications, Primo Communications, One in Digi Plus Multimedia.

Družba je slabila finančne naložbe v odvisne družbe v višini razlike med knjigovodsko in nadomestljivo vrednostjo naložb ter razliko pripoznala v poslovnem izidu kot prevrednotovalni finančni odhodek.

Višina slabitev po posameznih naložbah v odvisne družbe je razkrita v pojasnilu 13 Naložbe v odvisne družbe, pridružena podjetja in skupne podvige.

 

Čisti prihodki/odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih naložb izkazani v poslovnem izidu

v tisoč EUR 2012 2011
Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo -422 -1.317
   - prihodki 0 0
   - odhodki za slabitve -422 -1.317
     
Izvedeni finančni inštrumenti 139 -110
   - prihodki od prevrednotenja 675 1.163
   - odhodki od prevrednotenja -536 -1.273
Čisti prihodki/odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti -283 -1.427

 

Finančni prihodki in odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih naložb, pripoznani neposredno v drugem vseobsegajočem donosu

v tisoč EUR 2012 2011
Pozitivna sprememba poštene vrednosti naložb, razpoložljivih za prodajo 405 -2.182
Negativna sprememba poštene vrednosti finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo -371 0
Odloženi davki -5 436
Skupaj prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo 29 -1.746