Letno poročilo 2012

8. Drugi odhodki poslovanja

v tisoč EUR  2012 2011
Rezervacije (pojasnilo 25) -3.176 9.080
Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 916 2.620
Slabitev in odpisi obratnih sredstev 2.139 3.739
Slabitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 2.219 59
Ostali odhodki 2.035 2.436
Skupaj drugi odhodki poslovanja 4.133 17.934