Letno poročilo 2012

7. Stroški dela

v tisoč EUR  2012 2011
Plače in nadomestila plač 83.697 83.192
Prispevki za socialno varnost 18.567 17.818
- od tega prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8.001 7.462
Drugi stroški dela 13.953 10.433
Skupaj stroški dela 116.217 111.443

V povprečju je bilo, na podlagi delovnih ur, v letu 2012 v družbi zaposlenih 2.648 delavcev (v letu 2011: 2.668 delavcev).

 

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe

Število zaposlenih v poslovnem letu glede na zahtevano izobrazbo Začetek leta 2012 Konec leta 2012 Spremembe v letu 2012 Povprečno število delavcev na podlagi delovnih ur glede na izobrazbo leta 2012 Povprečno število delavcev na podlagi delovnih ur glede na izobrazbo leta 2011
IV.  stopnja 177 163 -14 163 179
V.   stopnja 1.137 1.173 36 1.091 1.073
VI.  stopnja 594 565 -29 560 584
VII. Stopnja 864 849 -15 833 831
Magistri in doktorji 1 1 0 1 1
Skupaj 2.773 2.751 -22 2.648 2.668