Letno poročilo 2012

5. Drugi prihodki od poslovanja

v tisoč EUR  2012 2011
Prihodki od prejetih državnih pomoči 437 160
Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 1.195 0
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 2 9
Drugi prihodki 2.629 3.797
Skupaj drugi prihodki od poslovanja 4.263 3.966