Letno poročilo 2012

4. Čisti prihodki od prodaje

v tisoč EUR  2012 2011
Klasična telefonija in klasični zakupi kapacitet 95.383 114.570
Mobilne storitve na končnem trgu 254.224 276.334
Širokopasovne in druge IP-storitve ter kabelska TV 121.728 118.738
Medomrežno povezovanje in mednarodne operaterske storitve 119.275 119.055
Veleprodaja na domačem  trgu (brez medomrežnega povezovanja) 27.809 31.367
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 23.660 25.253
Drugi prihodki 8.834 9.388
Skupaj prihodki od prodaje 650.913 694.705

 

v tisoč EUR 2012 2011
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 535.364 586.935
Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu 91.809 81.474
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu 23.714 26.296
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na tujem trgu 26 0
Skupaj prihodki od prodaje 650.913 694.705