Letno poročilo 2012

36. Dogodki po dnevu bilance

Januar

  • Objavljen je bil sklic 23. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, sklicane na zahtevo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS.
  • Telekom Slovenije je kot ciljna družba prejel odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, na podlagi katere se Republiki Sloveniji in še 6 pravnim osebam, v katerih ima Republika Slovenija lastniški delež, prepove uresničevati glasovalne pravice v Telekomu Slovenije. Prepoved velja, dokler te osebe in Luka Koper, d. d., ne dajo prevzemne ponudbe za delnice Telekoma Slovenije ali teh delnic ne odtujijo.

 

Februar

  • Nadzorni svet družbe je 6. 2. 2013 potrdil predlog uprave o izplačilu vmesnih dividend za leto 2012 v višini 3,70 EUR bruto na delnico.
  • Potekala je 23. skupščina delničarjev družbe (6. 2. 2013), ki je sprejela sklep o izplačilu vmesne dividende in imenovala nove člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital.

 

Marec

  • Telekom Slovenije je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel sodbo, opr. št. VIII Pg 54/2007, izdano dne 21.1.2013 v gospodarskem sporu tožeče stranke T-2 d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d. Okrožno sodišče v Ljubljani je razsodilo, da se tožbeni zahtevek za plačilo zneska 129.556.756,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16.1.2007 dalje do plačila, zavrne, pri tem pa je tožeča stranka dolžna toženi stranki v roku 15 dni plačati pravdne stroške v višini 27.197,22 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po preteku 15 dnevnega paricijskega roka za izpolnitev obveznosti do plačila.
  • V okviru strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije o konsolidaciji njenih družb in med seboj povezanih dejavnosti je nadzorni svet družbe potrdil predlog uprave o oddelitvi dela dejavnosti iz hčerinskih družb TSmedia in Avtenta in pripojitvi teh dejavnosti v matično družbo z načrtovanim vpisom v sodni register 30. 4. 2012. V družbo Telekom Slovenije se prenese del dejavnosti
  • iz družbe TSmedia dejavnost operativno tehničnega delovanja in vzdrževanja, tehnični razvoj ter tehnološke platforme ter prenos razvojno-tehničnih funkcij, skupaj z  zaposlenimi;
  • iz družbe Avtenta dejavnost izgradnje IT infrastrukture, področje omrežja in varnostnih rešitev, zunanjega izvajanja IT rešitev in rešitev v oblaku (Cloud), skupaj z zaposlenimi.