Letno poročilo 2012

34. Upravljanje finančnih tveganj

Najpomembnejše vrste finančnih tveganj družbe predstavljajo kreditno tveganje, tveganje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti ter obrestno tveganje. Poslovodstvo redno preverja in potrjuje politiko obvladovanja posameznih vrst tveganj, ki so opisana v nadaljevanju.

 

Kreditno tveganje

Družba ima veliko število kupcev, pri čemer terjatve do domačih kupcev obsegajo 89 % vseh terjatev, razliko pa predstavljajo terjatve do tujih kupcev. Med tujimi kupci prevladujejo operaterji iz drugih držav.

Na področju maloprodaje je delež terjatev 47 % v vseh terjatvah, na področju veleprodaje pa 53 % glede na vse terjatve.

Družba ima uvedeno politiko upravljanja s kreditnim tveganjem, tako da zmanjšuje tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne stranke. To zagotavlja s spremljanjem bonitetnih ocen poslovnih partnerjev, zavarovanjem potencialnih terjatev, spremljanjem prometa in obveščanjem kupcev o povečani porabi. Boniteto poslovnih uporabnikov določamo na osnovi lastnega bonitetnega modela, ki je namenjen učinkovitemu upravljanju s kreditnim tveganjem, obenem pa služi tudi kot dodaten kazalnik pri zagotavljanju čim boljše skrbi za naše naročnike v prodajnih procesih.

V skladu s sprejeto politiko izvajamo postopke pred sodne in sodne izterjave. Družba ocenjuje, da je zaradi uvedenih postopkov upravljanja terjatev in oblikovanja popravkov vrednosti terjatev kreditno tveganje obvladljivo.

Najvišja izpostavljenost kreditnemu tveganju je enaka neodpisani vrednosti terjatev. Najvišja izpostavljenost do posameznega kupca predstavlja 22 % v celotni izpostavljenosti kreditnemu tveganju.

Določenemu kreditnemu tveganju pa je družba izpostavljena tudi iz naslova posojil, odobrenih odvisnim družbam, ter izdanih garancij oziroma poroštev, predvsem za obveznosti hčerinskih družb. Družba zmanjšuje tveganje neizpolnitve obveznosti z zavarovanji v posojilnih in garancijskih pogodbah, katerih višina mora biti najmanj tako visoka, kot je znesek posojila.


Tveganje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti

Je povezano s primanjkljajem razpoložljivih finančnih virov oziroma s sposobnostjo zagotavljanja zunanjih virov likvidnosti in posledično sposobnostjo za poravnavanje obveznosti ob njihovi zapadlosti.

Za obvladovanje tveganja kratkoročne plačilne sposobnosti ima družba vzpostavljen sistem upravljanja in načrtovanja z denarnimi tokovi (dnevno spremljanje s 2-mesečno dnevno napovedjo), ki omogoča pravočasno zaznavanje morebitnih primanjkljajev likvidnih sredstev in odločanje o ukrepih. Kratkoročne neizkoriščene revolving in kreditne linije pri domačih bankah hkrati zagotavljajo visoko stopnjo finančne prožnosti za premostitev nepredvidenih primanjkljajev denarnih sredstev.

V letu 2012 je tveganje plačilne sposobnosti ocenjeno kot zmerno, kar izhaja predvsem iz velikosti vpliva, ki bi ga tveganje lahko povzročilo. Kratkoročne in dolgoročne neizkoriščene revolving in kreditne linije, vezani depoziti pri bankah, naložbe v kratkoročne vrednostne papirje in denar na računih so zagotavljali finančno prožnost za premostitev nepredvidenih primanjkljajev denarnih sredstev, ustrezno uravnavanje denarnih tokov ter posledično nizko tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti. Skupna likvidnostna rezerva Telekoma Slovenije je na dan 31. 12. 2012 znašala 185,9 mio evrov.

Kot zmerno je ocenjeno tudi tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti, kar je rezultat predvidljivega denarnega toka, ustreznega načrta poplačila dolgoročnega dolga, predvidenih ukrepov na strani upravljanja z obratnim kapitalom, kapitalske sestave z relativno stabilnim deležem lastniškega kapitala ter pridobljene dolgoročne rezervne kreditne linije.

Zapadlost obveznosti Telekoma Slovenije na dan 31. 12. 2012 in 31. 12. 2011 na osnovi pogodbenih, nediskontiranih plačil

v tisoč EUR  Zapadle Na vpoklic Do 3 mesece Od 3 do 12 mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj
2012              
Posojila in krediti 0 0 7.363 27.738 92.104 0 127.205
Predvidene obresti od posojil 0 0 399 1.084 854 0 2.337
Druge finančne obveznosti 0 0 0 8.795 311.977 0 320.772
Predvidene obresti od obveznic 0 0 0 14.625 43.875 0 58.500
Obveznosti do dobaviteljev in druge kratkoročne poslovne obveznosti 44.766 14.921 100.776 3.755 12 0 164.230
Izvedeni finančni inštrumenti 0 0 186 559 373 0 1.118
Skupaj zapadlost 44.766 14.921 108.724 56.556 449.195 0 674.162
2011              
Posojila in krediti 0 0 7.764 27.738 115.336 11.849 162.687
Predvidene obresti od posojil 0 0 808 2.525 5.098 72 8.503
Druge finančne obveznosti 0 0 0 16.424 305.135 0 321.559
Predvidene obresti od obveznic 0 0 0 14.625 58.500 0 73.125
Obveznosti do dobaviteljev in druge kratkoročne poslovne obveznosti 36.268 6.641 88.026 4.288 12 265 135.500
Izvedeni finančni inštrumenti 0 0 124 386 746 0 1.256
Skupaj zapadlost 36.268 6.641 96.722 65.986 484.827 12.186 702.630

 

Obrestno tveganje

Izhaja iz tržnega nihanja obrestne mere in posledično negativnega vpliva na obrestno občutljive obveznosti iz financiranja, kar lahko privede do povečanih stroškov iz tega naslova.

Obrestnemu tveganju so bile v letu 2012 izpostavljene obveznosti iz dolgoročnih posojil s spremenljivo obrestno mero. Izpostavljenost tveganju je ocenjena kot nizka, saj predstavljajo dolgoročna posojila v strukturi vseh obrestovanih finančnih obveznosti na dan 31. 12. 2012 le 29,7 %, hkrati pa ima družba z izvedenimi finančnimi inštrumenti zavarovano obrestno mero pri 30,8 % odstotka teh posojil. Preostali del obveznosti iz financiranja predstavljajo izdane obveznice in finančni najemi, katerih obrestna mera je fiksna.

Družba vstopa v posle z izvedenimi finančnimi instrumenti izključno zaradi varovanja pred tveganjem. Odločitve o dodatnih zavarovanjih so odvisne od napovedi gibanj obrestih mer in tržnih razmer. Povprečna ponderirana obrestna mera dolgoročnih posojil je bila na dan 31. 12. 2012 nižja za dobrih 89 bazičnih točk glede na dan 31. 12. 2011.

Izvedeni finančni inštrumenti Telekoma Slovenije za varovanje pred obrestnim tveganjem

v tisoč EUR  Datum pogodbe Datum zapadlosti Nominalni znesek Poštena vrednost na dan 31. 12. 2012
Obrestna zamenjava 24. 6. 2009 15. 6. 2014 39.214 -1.118
Skupaj     39.214 -1.118

Pri ponovnem merjenju poštene vrednosti izvedenih finančnih inštrumentov, ki niso namenjeni za računovodsko varovanje pred tveganjem, je družba v letu 2012 pripoznala dobiček v znesku 139 tisoč evrov med finančnimi prihodki (v letu 2011 je družba pripoznala odhodke v višini 127 tisoč evrov), glej tabelo: Čisti prihodki in odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih naložb v pojasnilu 9.

 

Tabela obrestnega tveganja

V spodnji tabeli je predstavljena analiza občutljivosti realno možne spremembe obrestnih mer na dobiček družbe pred obdavčitvijo (zaradi vpliva spremembe obrestne mere prejetih posojil z upoštevanjem varovanja pred tveganjem spremembe obrestnih mer), pri čemer so vse druge spremenljivke konstantne. Sprememba obrestnih mer ne vpliva na kapital družbe.

  Zvišanje/znižanje osnovne obrestne mere Učinek na dobiček pred obdavčitvijo v tisoč EUR
2012    
EURO +10 bt -127
EURO -10 bt 127
2011    
EURO +10 bt -163
EURO -10 bt 163

V navedeni tabeli niso vključeni neobrestovani finančni inštrumenti, saj niso izpostavljeni obrestnemu tveganju.

 

Valutno tveganje

Valutno tveganje družbe izvira iz denarnih tokov, ki so nominirani v tujih valutah. To tveganje je pri poslovnih aktivnostih Telekoma Slovenije ocenjeno kot nizko, saj družba posluje predvsem v evrskem območju, le manjši del pa se nanaša na poslovanje s tujimi valutami, pri čemer pa je skoraj izenačena struktura pritokov in odtokov po posameznih valutah. Zato družba za varovanje pred valutnim tveganjem ne uporablja instrumentov zavarovanja.

 

Upravljanje s kapitalom

Glavni namen upravljanja s kapitalom družbe je zagotoviti čim boljšo kreditno boniteto in kapitalsko ustreznost za potrebe financiranja poslovanja in za doseganje čim višje vrednosti za delničarje.

Družba spremlja gibanje kapitala z uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z delitvijo neto obveznosti, s skupnim zneskom neto obveznosti in celotnim zneskom kapitala. V okviru neto obveznosti vključuje družba prejeta posojila in druge finančne obveznosti, znižane za znesek kratkoročnih finančnih naložb in denarnih sredstev s kratkoročnimi depoziti.

v tisoč EUR  2012 2011
Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 447.977 484.246
Manj kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva s kratkoročnimi depoziti -117.315 -87.862
Neto obveznosti 330.662 396.384
Kapital 831.638 827.721
Kapital in neto obveznosti 1.162.300 1.224.105
Kazalnik finančnega vzvoda 28 % 32 %