Letno poročilo 2012

33. Stroški revizorja

v tisoč EUR 2012 2011
Revidiranje letnih poročil 79 115
Druge storitve dajanja zagotovil 29 40
Storitve davčnega svetovanja 12 11
Skupaj stroški revizorja 120 166