Letno poročilo 2012

32. Posli s povezanimi strankami

Povezane stranke družbe so poleg Republike Slovenije kot večinskega lastnika družbe Telekom Slovenije še drugi delničarji, poslovodstvo, člani nadzornega sveta in njihovi družinski člani. Družba posluje s povezanimi strankami pod normalnimi tržnimi pogoji, kot veljajo za posle z nepovezanimi strankami.

 

Posli s fizičnimi osebami

Fizične osebe (predsednik in člani uprave, predsednik in člani nadzornega sveta) imajo skupaj v lasti 895 delnic družbe, kar predstavlja 0,01 % lastniški delež. V letu 2012 ni bilo odobrenih posojil povezanim fizičnim osebam.

 

Prejemki članov uprave in nadzornega sveta

v tisoč EUR  2012 2011
Uprava 880 824
Nadzorni svet 170 118
Skupaj 1.050 942

 

Podatki o skupinah oseb

*od 1.9.2012 do 31.12.2012
** od 1.1.2012 do 31.8.2012
v tisoč EUR Skupni znesek vseh prejemkov Izplačila kot udeležba v dobičku na podlagi sklepa skupščine Posojila
Neodplačan del  31. 12. 2012 Odplačila v letu 2012
Člani uprave skupaj 880 - - -
          - Rudolf Skobe * 53 - 1 1
          - Ivica Kranjčević** 157 - - -
          - Zoran Vehovar 165 - - -
          - Marko Boštjančič 169 - - -
          - Zoran Janko 169 - - -
          - Darja Senica 167 - - -
Člani nadzornega sveta 170 - - -
Drugi vodstveni delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 4.909 - 62 45

Posojila drugim vodilnim delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so odobrena s 4,13 % do 5,45 % letno obrestno mero. Odobrena so z odplačilno dobo od 5 do 20 let.

Družba ni nobeni od skupin odobrila predujmov ali poroštev, niti ne izkazuje obveznosti.

 

Prejemki članov uprave (razčlenjeno)

*od 1.9.2012 do 31.12.2012
** od 1.1.2012 do 31.8.2012
v EUR  Plača Drugi prejemek Povračila stroškov Regres Zavarovalne premije Bonitete Druga plačila-PDPZ II Skupaj
Rudolf Skobe* 49.803 0 662 0 160 1.298 919 52.842
Ivica Kranjčević** 108.862 37.352 851 0 1.513 6.520 1.837 156.935
Zoran Vehovar 152.381 0 2.119 0 1.408 8.369 1.378 165.655
Marko Boštjančič 152.128 0 4.193 0 968 8.940 2.756 168.985
Janko Zoran 155.708 0 1.500 0 479 8.687 2.756 169.130
Darja Senica 153.474 0 2.148 0 1.157 7.174 2.756 166.709
Skupaj 772.356 37.352 11.473 0 5.685 40.988 12.402 880.256

Člani uprave niso prejeli udeležbe v dobičku, tudi opcij in provizij ne.

 

Prejemki članov nadzornega sveta (razčlenjeno)

v  EUR  Seje Mesečno plačilo Komisije Potni stroški Skupaj
Zunanji člani          
Tomaž Berginc 3.784 17.875 1.716   23.375
Tomaž Kalin 3.124 14.575 2.376   20.075
Marko Hočevar 3.960 12.375 1.100   17.435
Jaroslav Berce 3.740 13.475 1.760   18.975
Nataša Štelcer 4.235 12.100 880 1.124 18.339
Franci Mugerle 3.685 12.100 1.100   16.885
Notranji člani          
Milan Richter 3.135 14.300 2.365  130 19.930
Martin Gorišek 4.235 12.100 1.100 131 17.566
Branko Sparavec 4.235 12.100 1.100 418 17.853
Skupaj 34.133 121.000 13.497 1.178 170.433

Drugih prejemkov člani nadzornega sveta niso prejeli.

 

Posli s podjetji v skupini

v tisoč EUR  2012 2011
Terjatve do podjetij v skupini 198.314 199.775
GVO 7.873 5.855
Avtenta 4.321 5.136
Skupina TSmedia 3.299 907
Skupina Ipko 128.378 133.968
Soline 1.613 627
Siol Zagreb 157 183
Digi Plus Multimedia Skopje 9 57
Aneks Banja Luka 12.026 12.391
PrimoCommunications  674 2.766
One 39.696 37.885
Siol Sarajevo 258 0
Gibtelecom Limited 10 0
Obveznosti do podjetij v skupini 28.178 25.195
GVO 7.831 8.644
Avtenta 9.013 6.516
Skupina TSmedia 4.767 4.346
Skupina Ipko 1.499 1.614
Soline 122 23
Siol, Zagreb 22 43
Aneks, Banja Luka 633 580
Primo Communications 108 222
One 4.183 3.205
M-Pay 2 2
Prihodki od prodaje v skupini 18.353 19.908
GVO 5.706 5.210
Avtenta 708 769
Skupina TSmedia 1.982 2.860
Skupina Ipko 5.021 5.548
Soline 54 50
Siol, Zagreb 7 3
Digi Plus Multimedia Skopje 31 9
Aneks, Banja Luka 626 842
Primo Communications 232 427
One 3.944 4.190
Gibtelecom Limited 42 0
Nakup blaga in storitev v skupini 72.226 74.256
GVO 8.240 8.341
Avtenta 6.143 6.522
Skupina TSmedia 17.916 19.788
Skupina Ipko 18.140 20.794
Soline 297 381
Siol, Zagreb 285 237
Aneks, Banja Luka 8.935 7.651
Primo Communications 842 2.118
One 11.418 8.418
M-Pay 10 6

Družba ustvarja prihodke z dajanjem v najem poslovnih prostorov in opredmetenih osnovnih sredstev družbi GVO, opravljanje telekomunikacijskih storitev ter s posredovanjem storitev podpore. Družba poravnava stroške izgradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih kapacitet.

Skupina TSmedia plačuje opravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev podpore in najemnino za poslovne prostore, matični družbi pa zaračunava prodajo, upravljanje in razvoj multimedijskih storitev in vsebin ter opravljanje storitev v povezavi s telefonskim imenikom.

Družba zaračunava odvisni družbi Avtenta telekomunikacijske storitve na lokaciji in storitve podpore, poravnava pa stroške storitev računalniške podpore.

Telekom Slovenije ima terjatev do Skupine Ipko iz dolgoročnega in kratkoročnega posojila ter obresti, zaračunava pa IP-storitve v mednarodnem prometu, storitev gostovanja njegovih uporabnikov, storitev tranzitiranja prometa in druge storitve.

Terjatve do odvisne družbe One so pretežno iz dolgoročnih in kratkoročnih posojil. Telekom Slovenije plačuje mednarodne telefonske storitve in zaračunava zakupe vodov.

Terjatve Telekoma Slovenije do odvisne družbe Aneks vključujejo dolgoročno posojilo, vnaprej plačane zakupe iz naslova IP-storitev v mednarodnem prometu. Odvisna družba zaračunava matični družbi zakupe vodov in telekomunikacijske storitve v mednarodnem prometu.

Medsebojne cene so oblikovane na enakih osnovah kot za ostale uporabnike.

Družba Telekom Slovenije ima na dan 31. 12. 2012 dane garancije za naslednje odvisne družbe: One v višini 4.200 tisoč evrov, Aneks v višini 2.857 tisoč evrov, Avtenta v višini 756 tisoč evrov, Soline v višini 600 tisoč evrov, Primo Communications v višini 174 tisoč evrov in za družbo GVO v višini 15 tisoč evrov.

 

Posli z vlado Republike Slovenije ter osebami in institucijami pod njeno kontrolo

Družba posreduje telekomunikacijske storitve vladi Republike Slovenije ter različnim organom, agencijam in podjetjem, v katerih nastopa slovenska država kot večinski ali manjšinski lastnik. Vsi posli z navedenimi osebami so sklenjeni po normalnih komercialnih pogojih, ki niso ugodnejši od tistih, s katerimi so sklenjeni posli z drugimi strankami.

Prihodek od prodaje vladnim organizacijam je za leto 2012 znašal 28.112 tisoč evrov (2011: 22.138 tisoč evrov). Družba ne spremlja niti ne zbira podatkov o prodaji podjetjem, ki so v delni ali popolni lasti države ali pod njeno kontrolo. Glede na to podatki o teh prodajah niso razkriti.