Letno poročilo 2012

31. Potencialne in prevzete obveznosti

Obveznosti in terjatve za poslovni najem

Družba kot najemojemalec

Družba izkazuje obveznosti iz poslovnega najema opredmetenih osnovnih sredstev in se nanašajo predvsem na zakupe vodov, najem poslovnih prostorov in baznih postaj.

Rok zapadlosti               v tisoč EUR        2012 2011
- do 1 leta 17.351 16.686
- od 1 do 2 let 29.694 29.520
- od 3 do 5 let 31.745 30.670
- nad 5 let 82.761 77.736
Skupaj 161.551 154.612

V letu 2012 je družba v izkazu poslovnega izida pripoznala stroške poslovnega najema v znesku 18.062 tisoč evrov (2011: 16.706 tisoč evrov).

 

Družba kot najemodajalec

Družba izkazuje terjatve iz poslovnega najema opredmetenih osnovnih sredstev. Nanašajo se na storitve VPN  in zakup optičnih vlaken, zakup pasovne širine, širokopasovni in klicni dostop na medoperaterskem trgu in podobno.

Rok zapadlosti v tisoč EUR  2012 2011
- do 1 leta 4.329 4.918
- od 1 do 2 let 8.658 9.838
- od 3 do 5 let 8.658 9.838
- nad 5 let 21.642 24.597
Skupaj 43.287 49.191

V letu 2012 so prihodki od najemnin, izkazani v izkazu poslovnega izida, znašali 4.329 tisoč evrov (2011: 4.918 tisoč evrov).

 

Obveznosti iz naslova finančnega najema

Družba ima finančni najem za računalniško IP-opremo. Prihodnje najmanjše vsote najemnin v finančnem najemu so naslednje:

Rok zapadlosti               v tisoč EUR  2012 2011
- do 1 leta 1.540 1.486
- od 1 do 5 let 148 1.688
- nad 5 let 0 0
Skupaj 1.688 3.174

 

Možne obveznosti iz naslova tožb

v tisoč EUR 2012 2011
Možne obveznosti iz naslova tožb 614.379 647.720

Na dan bilance stanja je bilo proti družbi vloženo 37 tožb, od katerih so največje Si.mobil v višini 286.392 tisoč evrov, T-2 v višini 129.557 tisoč evrov,Tušmobil v višini 114.176 tisoč evrov ter Sky net v znesku 33.047 tisoč evrov. Uprava družbe ocenjuje na osnovi pravnih mnenj, da znesek obveznosti iz naslova vloženih tožbenih zahtevkov znaša 25.163 tisoč evrov (glej pojasnilo 25).

Urad za varstvo konkurence je v februarju 2012 izdal odločbo, v kateri ugotavlja, da je družba Telekom Slovenije (prej Mobitel) kršila Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence v obdobju od novembra 2008 do julija 2010 pri prodaji paketa Itak Džabest. Uprava družbe na osnovi pridobljenih pravnih in drugih strokovnih mnenj meni, da družba navedenih kršitev ni storila, in bo družba zato sprožila sodni postopek zoper izdano odločbo. Iz tega razloga družba tudi ni pripoznala rezervacije za ta naslov. Globa za očitano kršitev lahko znaša v višini do 10 % letnega prometa družbe (prej Mobitel).

 

Dane garancije

Družba je na dan 31. 12. 2012 zagotovila naslednja jamstva :

  • garancije za dolgoročna posojila v višini 147.412 tisoč evrov,
  • garancije za dobro izvedbo dela in za odpravo napak v višini 3.961 tisoč evrov,
  • garancije za poravnavo pogodbenih obveznosti v višini 9.281 tisoč evrov,
  • druga jamstva v višini 391 tisoč evrov.

Nobena od naštetih obveznosti ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje med bilančne postavke, družba iz tega naslova ne pričakuje materialnih posledic.

 

Pogodbene obveze za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Pogodbene obveze za neopredmetena sredstva na dan 31. 12. 2012 znašajo 4.861 tisoč evrov (2.462 tisoč evrov na dan 31. 12. 2011) in se pretežno nanašajo na razvoj informacijskih sistemov, aplikacij, storitev, integracije in nadgradnje informacijskih sistemov.

Pogodbene obveze za opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2012 znašajo 9.760 tisoč evrov (6.383 tisoč evrov na dan 31. 12. 2011) in se pretežno nanašajo na izgradnjo omrežja TK, nakup opreme IT in TK, izgradnjo strojnih in elektro instalacij ter gradbena dela.