Letno poročilo 2012

30. Kratkoročno odloženi prihodki

v tisoč EUR  2012 2011
Odloženi prihodki od prodaje predplačniških kartic 1.679 1.762
Razmejene naročnine in kratkoročni del kolokacij 1.160 13.841
Kratkoročni del vladne podpore za opredmetena osnovna sredstva 159 116
Drugi odloženi prihodki 1.513 1.449
Skupaj kratkoročno odloženi prihodki 4.511 17.168