Letno poročilo 2012

29. Druge kratkoročne finančne obveznosti

v tisoč EUR  2012 2011
Obveznost za izplačilo dividend 337 312
Obveznosti iz izdanih obveznic -131 -133
Obveznosti za plačilo dokupa deleža odvisne družbe 0 13.502
Obveznosti za obrestno zamenjavo 1.118 1.257
Obveznosti iz finančnega najema 1.540 1.486
Druge finančne obveznosti 5.931 0
Skupaj druge kratkoročne finančne obveznosti 8.795 16.424