Letno poročilo 2012

28. Poslovne in druge obveznosti

v tisoč EUR  2012 2011
Obveznosti do dobaviteljev 80.791 50.041
Obveznosti do domačih operaterjev 58.523 59.910
Obveznosti do tujih operaterjev 10.897 6.782
Obveznost za DDV in druge davčne obveznosti 2.372 6.995
Obveznosti do zaposlenih 7.541 7.600
Obveznosti za predujme 138 1.044
Druge obveznosti 3.956 2.851
Skupaj poslovne in druge obveznosti 164.218 135.223

Poslovne obveznosti niso obrestovane in so običajno poravnane v dogovorjenem roku od 8 do 120 dni, obveznosti do operaterjev prav tako niso obrestovane in so običajno poravnane v dogovorjenem roku od 8 do 90 dni.