Letno poročilo 2012

27. Druge dolgoročne finančne obveznosti

v tisoč EUR  2012 2011
Obveznosti iz izdanih obveznic 298.327 297.754
Obveznosti iz finančnega najema 148 1.688
Obveznosti za plačilo dokupa deleža odvisne družbe 13.502 5.693
Skupaj druge dolgoročne finančne obveznosti 311.977 305.135

Telekom Slovenije je v mesecu decembru 2009 izdal eno globalno obveznico v nominalni vrednosti 300.000 tisoč evrov z obrestno mero 4,875 % in rokom dospelosti december 2016. Obveznica je vrednotena po metodi odplačne vrednosti po 5,047 % efektivni obrestni meri.