Letno poročilo 2012

26. Prejeta posojila

To pojasnilo vsebuje informacijo o pogodbenih pogojih, ki veljajo za prejeta posojila. Več informacij o izpostavljenosti obrestnemu in tečajnemu tveganju je navedenih v pojasnilu 34 Upravljanje finančnih tveganj .

v tisoč EUR  2012 2011
Prejeta dolgoročna posojila    
Bančna posojila tujih bank 116.934 146.515
- tekoča zapadlost dolgoročnih posojil -29.580 -29.580
- dolgoročni del posojil 87.354 116.935
Bančna posojila domačih bank 10.250 16.125
- tekoča zapadlost dolgoročnih posojil -5.500 -5.875
- dolgoročni del posojil 4.750 10.250
Skupaj dolgoročni del 92.104 127.185
Prejeta kratkoročna posojila    
Bančna posojila domačih bank 0 0
Posojila družb v skupini 0 0
Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil 35.080 35.455
Obresti od posojil 21 47
Skupaj kratkoročni del 35.101 35.502

 

Pogodbena določila prejetih posojil

v tisoč EUR Dolgoročni del 31. 12. 2012 Kratkoročni del 31. 12. 2012 Pogodbena obrestna mera Zapadlost zadnjega obroka Način zavarovanja
Dolgoročne finančne obveznosti do bank 92.104 35.080 3 m EURIBOR + 1,900 % 2014 bianco menice
3 m EURIBOR + 2,100 % 2014 bianco menice
3 m EURIBOR + 2,900 % 2014 bianco menice
6 m EURIBOR – 0,025 % 2017 bančna garancija
3 m EURIBOR + 0,083 % 2017 nezavarovano
3 m EURIBOR – 0,018 % 2017 bančna garancija
3 m EURIBOR + 0,105 % 2017 nezavarovano nezavarovano nezavarovano

Vsa posojila tujih bank so v evrih (EUR). Za del le-teh je obrestna mera spremenljiva, za del pa se je spremenljiva obrestna mera nadomestila s stalno obrestno mero z uporabo izvedenih finančnih inštrumentov v te namene.

Banke, ki so odobrile dolgoročna posojila, zahtevajo od družbe vzdrževanje v posojilnih pogodbah opredeljenih vrednosti bilančnih postavk in finančnih kazalnikov: konsolidiran skupni dolg, konsolidirano neto stvarno premoženje, EBITDA, konsolidiran skupni dolg/EBITDA. Nedoseganje predpisane vrednosti kazalnikov je lahko razlog za zahtevek za predčasno vračilo posojil. Na dan 31. 12. 2012 družba dosega določila pogodb.