Letno poročilo 2012

25. Rezervacije

v tisoč EUR 31.12.2011 Črpanje in odprava Oblikovanje 31.12.2012
Rezervacije za verjetne obveznosti po tožbah 24.037 -1.174 2.300 25.163
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 7.657 -217 298 7.738
Rezervacije za ocenjene stroške odstranitve sprejemno-oddajnih postaj 3.469 0 281 3.750
Druge rezervacije 389 -291 143 241
Rezervacije za reorganizacijo podjetja 6.445 -5.158 558 1.845
Skupaj rezervacije 41.997 -6.840 3.580 38.737

 

Rezervacije za verjetne obveznosti po tožbah

Rezervacije za obveznosti za tožbe so oblikovane na podlagi ocene verjetnega izida. Datuma zapadlosti obveznosti ni mogoče določiti. Tožbe se nanašajo predvsem na zahtevke za odškodnino zaradi domnevne zlorabe monopolnega položaja na trgu internetnih storitev, tožbe ponudnikov storitev zaradi nekonkurenčnih cen, odškodninski zahtevki zaradi prekinitve pogodb, odškodninski zahtevki zaradi škode, ki je nastala med opravljanjem dejavnosti - nepooblaščeni vstop v prostore ali zemljišča, odškodninski zahtevki kot posledica poškodb na delovnem mestu in drugi odškodninski zahtevki.

Urad za varstvo konkurence je po uradni dolžnosti proti družbi Telekom Slovenije uvedel več postopkov ugotavljanja domnevne zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Urad lahko naloži družbi globo v višini do 10 % letnega prometa. Na podlagi ocene poslovodstva in na osnovi pridobljenih pravnih mnenj so oblikovane rezervacije iz tega naslova v višini 1.992 tisoč evrov.

Rezervacije za verjetne obveznost po tožbah so oblikovane zgolj iz pravne in poslovne previdnosti in so se v letu 2012 povečale za 2.300 tisoč evrov.

Proti družbi so bile vložene tožbe v skupnem znesku 614.379 tisoč evrov (v letu 2011 647.720 tisoč evrov).

 

Rezervacije za ocenjene stroške odstranitve baznih postaj

Rezervacije so bile oblikovane v višini predvidenih stroškov odstranitve, diskontirane z diskontno stopnjo 4,70 % letno (2011: 5 % letno), kolikor je konec decembra 2012 znašala donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v evrskem območju, povečana za pribitek za lokalno tveganje.

 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi so oblikovane na osnovi aktuarskega izračuna. Pri izračunu je bila uporabljena diskontna stopnja 4,70 %, stopnja fluktuacije pa je upoštevana glede na starostne intervale in znaša od 0 % do 3 % (v letu 2011: diskontna stopnja 4,80 %, stopnja fluktuacije od 0 % do 3 %). Obveznosti družbe so enake sedanji vrednosti ocenjenih prihodnjih izplačil. Drugih pokojninskih obveznosti družba nima.