Letno poročilo 2012

24. Dolgoročno odloženi prihodki

v tisoč EUR  2012 2011
Vnaprej zaračunane kolokacije 4.561 4.983
Prejete državne pomoči 620 701
Brezplačen prevzem opredmetenih osnovnih sredstev 478 464
Drugo 2.405 1.847
Skupaj dolgoročno odloženi prihodki 8.064 7.995

Vnaprej vračunane kolokacije se nanašajo na oddajo prostorov in opreme drugim operaterjem.