Letno poročilo 2012

23. Kapital in rezerve

Kapital in rezerve
v tisoč EUR 31. 12. 2012 31. 12. 2011
Vpoklicani kapital 272.721 272.721
Kapitalske rezerve 135.125 133.626
Rezerve iz dobička 251.707 227.236
  Zakonske rezerve 50.434 50.434
  Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 3.671 3.671
  Lastne delnice in lastni poslovni deleži -3.671 -3.671
  Statutarne rezerve 54.544 54.544
  Druge rezerve iz dobička 146.723 122.258
Zadržani čisti poslovni izid 100.839 119.698
  Zadržani poslovni izid preteklih let 76.365 109.025
  Poslovni izid tekočega leta 24.474 10.673
Prevrednotovane rezerve za opredmetena osnovna sredstva 70.641 73.892
Prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente 611 548
Skupaj kapital in rezerve 831.638 827.721

 

Vpoklicani kapital

Izdani in v celoti vplačani kapital znaša 272.721 tisoč evrov in je razdeljen na 6.535.478 navadnih imenskih kosovnih delnic.

 

Lastniška struktura na dan 31. 12. 2012

Delničar Število delnic Delež v %
Republika Slovenija 4.087.569 62,54
Individualni delničarji (domači in tuji) 694.347 10,62
Domače pravne osebe 599.742 9,18
Kapitalska družba 365.175 5,59
Tuje pravne osebe 321.788 4,92
Slovenska odškodninska družba 277.839 4,25
Vzajemni in ostali skladi 66.037 1,02
Banke 66.906 1,02
Telekom Slovenije 30.000 0,46
Zavarovalnice 10.970 0,17
BPH 8.046 0,12
Investicijske družbe in DZU 7.059 0,11
Skupaj 6.535.478 100,00

Stanje in gibanje kapitala je predstavljeno v izkazu gibanja kapitala. V letu 2012 družba ni izdala niti umaknila delnic, tako da je ostalo število delnic nespremenjeno.

 

Rezerve

Prvotno so bile rezerve oblikovane v skladu z določili Zakona o lastninskem preoblikovanju družb, pozneje pa v skladu z odločitvijo poslovodstva. Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah lahko poslovodstvo polovico dobička posameznega poslovnega leta po obvezni uporabi razporedi na rezerve.

 

Kapitalske rezerve

V okviru kapitalskih rezerv je bil v preteklih letih evidentiran vplačan presežek kapitala iz naslova lastninskega preoblikovanja v višini 126.135 tisoč evrov in prenos neobdavčenega dela prevrednotovalnih rezerv za opredmetena osnovna sredstva v višini 8.990 tisoč evrov. Kapitalske rezerve se smejo uporabiti pod pogoji in za namene, kot jih določata zakon, in niso namenjene delitvi.

 

Rezerve iz dobička

Družba pri svojem poslovanju oblikuje spodaj navedene rezerve kot del rezerv iz dobička.

Družba oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da znaša vsota zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv, ki se tem prištevajo na podlagi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv, 20 % osnovnega kapitala družbe.

Za leto 2012 je družba skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom družbe upoštevala obvezno uporabo čistega dobička in predpisan vrstni red ter ni oblikovala zakonskih in statutarnih rezerv, ker že dosegajo maksimalno dovoljeno višino.

Rezerve za lastne deleže se oblikujejo v višini zneska pridobitve lastnih delnic in niso namenjene delitvi. V letu 2012 družba ni pridobila novih lastnih delnic.

Na dan 31. 12. 2012 je imela družba 30.000 lastnih delnic , kar predstavlja 0,46 % delniškega kapitala, in so evidentirane v skupni vrednosti 3.671 tisoč evrov. Število lastnih delnic je nespremenjeno od pridobitve v letu 2003. Družba lahko pridobiva lastne delnice za namene, kot jih določa in dovoljuje zakon.

Statutarne rezerve se smejo uporabiti pod pogoji in za namene, ki jih določa statut družbe, dokler njihova višina ne doseže 20 % osnovnega kapitala družbe. Te rezerve niso namenjene delitvi. V posameznem poslovnem letu se za oblikovanje statutarnih rezerv nameni 20 % zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne delnice.

Druge rezerve iz dobička se lahko uporabijo za katere koli namene v skladu z zakonom, statutom in poslovno politiko in sklepi skupščine. Družba je za leto 2012 do polovice preostanka čistega dobička po obvezni uporabi v višini 24.465 tisoč evrov razporedila za povečanje drugih rezerv iz dobička.


Zadržani čisti poslovni izid

Zadržani čisti poslovni izid vključuje prenesene dobičke prejšnjih let in čisti poslovni izid obdobja.

Na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne 21. 06. 2012 se je bilančni dobiček za leto 2011, v znesku 119.698 tisoč evrov, razporedil za izplačilo dividend v znesku 45.538 tisoč evrov (2011: 22.118 tisoč evrov), kar predstavlja 7,00 evrov na delnico (2011: 3,40 evre), preostali del v znesku 74.160 tisoč evrov pa je prenesen v naslednje leto.

 

Ugotovitev bilančnega dobička leta 2012

  v EUR
Čisti poslovni izid leta 2012 48.939.031,49
Preneseni čisti poslovni izid 76.365.499,14
Povečanje rezerv iz dobička -24.465.000,00
  100.839.530,63

 

Predlagano izplačilo dividend za leto 2012

Znesek za izplačilo vmesne dividende: 24.070.268,60 evra

Vmesna dividenda na navadno delnico: 3,70 evra

Znesek za izplačilo dividende: 9.497.997,88 evra

Dividenda na navadno delnico: 1,46 evra

Skladno s pozivom 23. skupščine delničarjev je Uprava in Nadzorni svet sprejel sklep o izplačilu vmesne dividende v višini 3,70 evra na delnico.

 

Prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva

Prevrednotovalne rezerve za osnovna sredstva so se v letu 2012 zmanjšale za 3.704 tisoč evrov zaradi evidentiranja prenosa v zadržani čisti poslovni izid v višini 2.205 tisoč evrov iz naslova dodatno obračunane amortizacije v zvezi s prevrednotenimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prav tako pa je evidentiran prenos 1.499 tisoč evrov na kapitalske rezerve iz dodatno obračunane amortizacije v zvezi z revalorizacijo opredmetenih osnovnih sredstev.

Povečanje v višini 2.412 tisoč evrov se nanaša na preračun obveznosti za odložene davke zaradi znižanja davčne stopnje.

Prevrednotovalne rezerve so se zmanjšale še iz naslova prevrednotenja zemljišč in zgradb na pošteno vrednost v višini 2.890 tisoč evrov ter povečale za 586 tisoč evrov zaradi odprave obveznosti za odložene davke ter povečale za 345 tisoč evrov zaradi odprave obveznosti za odložene davke. Prevrednotovalne rezerve niso predmet delitve.

 

Spremembe prevrednotovalnih rezerv za pošteno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev 2012

v tisoč EUR Zemljišča in zgradbe Kabelska kanalizacija Skupaj
Stanje 1. 1.  2012 34.730 39.162 73.892
Prevrednotenje zemljišč in zgradb (povečanje) 586 0 586
Prevrednotenje zemljišč in zgradb (zmanjšanje) -2.890 0 -2.890
Odloženi davki 345 0 345
Prenos v zadržani čisti poslovni izid -239 -1.966 -2.205
Prenos v kapitalske rezerve -1.017 -482 -1.499
Sprememba davčne stopnje 486 1.926 2.412
Stanje 31. 12. 2012 32.001 38.640 70.641


Spremembe prevrednotovalnih rezerv za pošteno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev 2011

v tisoč EUR Zemljišča in zgradbe Kabelska kanalizacija Skupaj
Stanje 1. 1.  2011 35.062 41.497 76.559
Prenos v zadržani čisti poslovni izid -78 -1.853 -1.931
Prenos v kapitalske rezerve -949 -482 -1.431
Drugo 695 0 695
Stanje 31. 12. 2011 34.730 39.162 73.892

 

Prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente

Prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente vključujejo prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo v višini 611 tisoč evrov. Tudi te rezerve niso predmet delitve.


Spremembe prevrednotovalnih rezerv za pošteno vrednost finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo

v tisoč EUR 2012 2011
Stanje 1. 1. 548 2.478
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo (krepitev) 405 0
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo (slabitev) -371 -2.182
Odloženi davki -5 436
Sprememba davčne stopnje 34 -184
Stanje 31. 12. 2012 611 548