Letno poročilo 2012

22. Denar in denarni ustrezniki

v tisoč EUR  2012 2011
Denarna sredstva v blagajni in na računih v banki 19.802 6.444
Kratkoročni depoziti pri bankah z zapadlostjo do treh mesecev 12.001 37.500
Skupaj denar in denarni ustrezniki 31.803 43.944

Denarna sredstva na računih v banki se obrestujejo po bančnih obrestnih merah za pozitivna stanja na računih od 0,01 % do 1,00 % letno. Nočni depoziti se obrestujejo po pogodbenih obrestnih merah od 0,55 % do 1,35 % letno (2011: 0,25 % do 1,50 % letno). Obrestna mera za depozitni račun 1 dan znaša 0,10 % letno.

V letu 2012 je bila najmanjša obrestna mera za vezavo depozita 0,35 % letno ter najvišja 4,25 % letno, z ročnostjo od 1 do 193 dni.

Družba ima odprte kratkoročne in dolgoročne kreditne linije oziroma revolving posojila, ki so zavarovana z bianco menicami. Kratkoročno revolving posojilo s 3,00 % pogodbeno obrestno mero zapade v letu 2013. Dolgoročne kreditne linije oziroma revolving posojila zapadejo v letu 2015. Imajo spremenljivo obrestno mero in pribitek od 3,80 % do 4,80 %. Prav tako ima družba z bankami podpisane pogodbe o koriščenju limita na transakcijskih računih z obrestno mero od 5,50 % do 6,35 %.