Letno poročilo 2012

21. Kratkoročne finančne naložbe

v tisoč EUR  2012 2011
Druga kratkoročna posojila 35.197 32.799
Druga kratkoročna finančna sredstva 4 52
Depoziti pri bankah 50.311 11.067
Skupaj kratkoročne finančne naložbe 85.512 43.918

Med drugimi kratkoročnimi posojili je zajetih 24.097 tisoč evrov posojil hčerinskim družbam, skupaj s kratkoročnim delom dolgoročnih danih posojil ter zaračunanih obresti. V strukturi kratkoročno danih posojil prevladujejo posojila, dana odvisnim družbam v skupini z 68,5 %, razliko predstavljajo posojila, dana drugim. Posojila, dana odvisnim družbam v Sloveniji, so obrestovana po davčno priznani obrestni meri, skladno s Pravilnikom o priznani obrestni meri, ki se giblje med 1,27 % in 2,82 %. Posojila, dana odvisnim družbam v tujini v letu 2012 pa so obrestovana po obrestni meri, ki je enaka ponderirani letni obrestni meri, po kateri se na trgu, zadolžuje matična družba, povečani za določen pribitek iz naslova kreditnega tveganja, skladno z internim pravilnikom, ki se giblje med 4,97 % in 5,2 %.

Obrestna mera posojil, danih drugim, se giblje med 3,70 % in 4,04 %.

Vsa dana posojila so zavarovana z bianco menicami, z odstopom obstoječih in bodočih terjatev oziroma z zastavnimi pravicami na premičninah in nepremičninah.