Letno poročilo 2012

20. Poslovne in druge terjatve

  2012 2011
v tisoč EUR Bruto vrednost Popravek vrednosti Neto vrednost Neto vrednost
Poslovne terjatve 89.551 -17.861 71.690 83.995
Terjatve do tujih operaterjev 19.988 -482 19.506 16.310
Terjatve do domačih operaterjev 75.299 -10.077 65.222 53.153
Dani predujmi 783 0 783 149
Skupaj terjatve 185.621 -28.420 157.201 153.607
Terjatve za DDV in druge davke 4.231 0 4.231 4.763
Odloženi stroški in vračunani prihodki 9.892 0 9.892 8.514
Kratkoročni del prodajnih vzpodbud 14.611 0 14.611 4.124
Druge terjatve 1.093 0 1.093 1.166
Skupaj druge terjatve 29.827 0 29.827 18.567
Skupaj poslovne in druge terjatve 215.448 -28.420 187.028 172.174

Poslovne terjatve se ne obrestujejo.

 

Gibanje popravka vrednosti terjatev

v tisoč EUR  2012 2011
Stanje 1. 1. -38.134 -35.102
Popravki v letu -8.324 -14.932
Odprava popravkov 7.612 10.195
Odpisi 10.426 1.705
Stanje 31.12. -28.420 -38.134

 

Starostna struktura terjatev na dan 31.12. 2012

1 Terjatve, za katere se oblikujejo popravki na osnovi ocene kreditne sposobnosti glede na rok zapadlosti terjatev.
v tisoč EUR Do odvisnih družb Individualno vrednotenje Ostale terjatve 1 Skupaj terjatve
Bruto vrednost Bruto vrednost Popravek vrednosti Bruto vrednost Popravek vrednosti Bruto vrednost Popravek vrednosti
Nezapadle 9.542 2.621 0 99.706 -12 111.869 -12
Zapadle 381 56.653 -2.834 46.545 -25.574 103.579 -28.408
do vključno 30 dni 160 1.525 -77 11.572 -584 13.257 -661
od vključno 31 do vključno 60 dni 23 1.559 -78 3.492 -80 5.074 -158
od vključno 61 do vključno 90 dni 26 1.473 -74 1.929 -27 3.428 -101
od vključno 91 do vključno 120 dni 21 1.334 -67 744 -644 2.099 -711
od vključno 121 dne naprej 151 50.762 -2.538 28.808 -24.239 79.721 -26.777
Skupaj terjatve 9.923 59.274 -2.834 146.251 -25.586 215.448 -28.420

 

Starostna struktura terjatev na dan 31.12. 2011

1 Terjatve, za katere se oblikujejo popravki na osnovi ocene kreditne sposobnosti glede na rok zapadlosti terjatev.
v tisoč EUR Do odvisnih družb Individualno vrednotenje Ostale terjatve 1 Skupaj terjatve
Bruto vrednost Bruto vrednost Popravek vrednosti Bruto vrednost Popravek vrednosti Bruto vrednost Popravek vrednosti
Nezapadle 7.219 1.809 0 107.122 0 116.150 0
Zapadle 347 38.374 -1.919 55.437 -36.215 94.158 -38.134
do vključno 30 dni 53 1.584 -79 13.430 0 15.067 -79
od vključno 31 do vključno 60 dni 45 1.485 -74 3.120 0 4.650 -74
od vključno 61 do vključno 90 dni 33 1.589 -80 2.607 0 4.229 -80
od vključno 91 do vključno 120 dni 51 1.514 -76 2.924 -1.033 4.489 -1.109
od vključno 121 dne naprej 165 32.202 -1.610 33.356 -35.182 65.723 -36.792
Skupaj terjatve 7.566 40.183 -1.919 162.559 -36.215 210.308 -38.134