Letno poročilo 2012

2. Podlaga za sestavo

a. Izjava o skladnosti

Priloženi posamični računovodski izkazi družbe Telekom Slovenije so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je sprejela Evropska unija.

Računovodske izkaze je odobrila uprava dne 26.03.2013.

Družba sestavlja tudi uskupinjene računovodske izkaze za Skupino Telekom Slovenije, ki so objavljeni v poglavju Računovodsko poročilo Skupine Telekom Slovenije, na razpolago pa so tudi v Telekomu Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana, Slovenija. Uprava družbe jih je odobrila 26.03.2013.

 

b. Osnove za izdelavo računovodskih izkazov

Računovodski izkazi družbe so pripravljeni ob predpostavki delujočega podjetja. Pripravljeni so na podlagi izvirnih vrednosti, razen finančnih naložb razpoložljivih za prodajo in izvedenih finančnih inštrumentov, ki se vrednotijo po pošteni vrednosti, ter posameznih vrst opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila prevrednotena na pošteno vrednost v skladu z MRS 16 (glej računovodsko usmeritev pod točko 3.c. Opredmetena osnovna sredstva).

 

c. Funkcionalna in predstavitvena valuta ter poslovni dogodki v tuji valuti

Računovodski izkazi Telekoma Slovenije so predstavljeni v evrih (EUR), ki je funkcionalna in predstavitvena valuta. Postavke v posamičnih računovodskih izkazih so izražene v evrih, zaokrožene na tisoč enot.

Transakcije, izražene v tuji valuti, so preračunane v funkcionalno valuto z dnevnim tečajem menjave na dan transakcije.

Denarna sredstva in obveznosti so na dan bilance stanja preračunana v funkcionalno valuto po dnevnem tečaju menjave na dan bilance stanja. Vse tečajne razlike so pripoznane v izkazu poslovnega izida.

Nedenarna sredstva in obveznosti v tuji valuti, ki so merjena po izvirni vrednosti, so preračunana po tečaju, veljavnem na dan transakcije. Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti in merjena po pošteni vrednosti, so preračunana po tečaju na dan, ko je bila določena poštena vrednost.


d. Uporaba pomembnih ocen in presoj

Priprava računovodskih izkazov zahteva od poslovodstva določene ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družbe ter na razkritje potencialnih obveznosti na dan bilance stanja ter zneskov prihodkov in odhodkov družbe v obdobju, ki se konča na dan bilance stanja.

Prihodnjih dogodkov in njihovega vpliva ni mogoče določiti z gotovostjo. Prav zaradi tega je potrebno pri računovodskih ocenah uporabiti presojo, saj se računovodske ocene spreminjajo glede na nove dogodke, izkušnje, dodatne informacije ter kot posledica sprememb poslovnega okolja, v katerem družba deluje. Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo od ocenjenih. Oblikovanje ocen in s tem povezane predpostavke in negotovosti so opisane v usmeritvah k posameznim postavkam v poglavju 3. Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev.

Ocene in predpostavke se redno pregledujejo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v obdobju, za katerega se ocene spremenijo, ter za vsa prihodnja obdobja, na katera spremembe vplivajo.

Poslovodske ocene med drugim zajemajo naslednje postavke:

  • amortizacijsko dobo in preostalo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev,
  • poštena vrednost zemljišč, zgradb in kabelske kanalizacije,
  • popravke vrednosti dvomljivih terjatev,
  • rezervacije in pogojne obveznosti,
  • mednarodno povezovanje,
  • finančne naložbe.


e. Sprememba računovodskih usmeritev

Družba v poslovnem letu ni spreminjala računovodskih usmeritev.