Letno poročilo 2012

19. Zaloge

v tisoč EUR  2012 2011
Material 5.143 4.588
Trgovsko blago 8.318 9.219
Skupaj zaloge 13.461 13.807

Na dan 31. 12. 2012 je družba prevrednotila zaloge na njihovo iztržljivo vrednost, oslabitev zalog v višini 381 tisoč evrov pa je bila pripoznana med stroški v izkazu poslovnega izida pod postavko drugi odhodki poslovanja, slabitev in odpisi obratnih sredstev (pojasnilo 8). Po čisti iztržljivi vrednosti je vrednoteno za 699 tisoč evrov trgovskega blaga in za 211 tisoč evrov materiala, ostale zaloge pa so vrednotene po prvotni nabavni vrednosti, ker popravki niso bili potrebni.

Pri letni inventuri v letu 2012 niso bili ugotovljeni pomembni manki ali presežki zalog.