Letno poročilo 2012

18. Sredstva za odtujitev

Sredstva za odtujitev so v večini zemljišča in zgradbe, ki jih družba Telekom Slovenije, skladno s procesom racionalizacije in optimizacije nepremičnin, v prihodnosti ne namerava uporabljati v poslovne namene. Zanje je uprava družbe sprejela sklep o njihovi prodaji, kar se predvideva v naslednjih dvanajstih mesecih. Sredstva za odtujitev se prenesejo med kratkoročna sredstva za odtujitev po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po nižji vrednosti. Vsa prenesena sredstva je pred prenosom ocenil zunanji cenilec vrednosti nepremičnin.

V letu 2012 je družba pripoznala izgubo zaradi oslabitve iz razlike med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo, zmanjšano za stroške prodaje v višini 300 tisoč evrov. Izguba zaradi oslabitve sredstev za odtujitev je pripoznana v izkazu poslovnega izida pod postavko drugi odhodki poslovanja, slabitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev pojasnila 8.