Letno poročilo 2012

17. Odložene terjatve in obveznosti za davek

Naložbene nepremičnine so merjene po modelu nabavne vrednosti.

Gibanje naložbenih nepremičnin

Odložene terjatve in obveznosti za davek so izračunane na podlagi začasnih razlik po metodi obveznosti po bilanci stanja glede na stopnjo obdavčitve dohodka pravnih oseb v naslednjih letih. V obravnavanem obdobju je dohodek pravnih oseb obdavčen z 18 % davčno stopnjo (2011: 20 %). Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji (ur. list RS 30/2012) predvideva postopno znižanje davčne stopnje na 15 % do leta 2015. Zato je družba preračunala terjatve in obveznosti za odložene davke za leto 2012 po davčni stopnji 15 %.

Terjatve za odložene davke
v tisoč EUR 2012 2011
Opredmetena osnovna sredstva 5.684 7.629
Naložbe in finančne naložbe 2.327 1.221
Terjatve iz poslovanja 4.148 7.419
Davčna izguba 4.829
Rezervacije 3.444 5.230
Odložene terjatve za davek 20.432 21.499

 

Obveznosti za odložene davke
v tisoč EUR 2012 2011
Opredmetena osnovna sredstva 6.501 9.648
Naložbe in finančne naložbe 108 137
Odložene obveznosti za davek 6.609 9.785

Zaradi spremembe davčne stopnje je družba Telekom Slovenije pripoznala zmanjšanje terjatev za odložene davke v breme poslovnega izida obdobja v višini 5.375 tisoč evrov in zmanjšanje obveznosti za odložene davke v dobro prevrednotovalnih rezerv kapitala v višini 2.446 tisoč evrov.

v tisoč EUR  2012 2011
Stanje 1. 1. 6.462 6.362
Povečanja 0 185
Zmanjšanja 0 0
Amortizacija zgradb -84 -84
Stanje 31. 12. 2012/31. 12. 2011 6.378 6.463

Naložbene nepremičnine so zemljišča in zgradbe v Sečovljah in nepremičnina na Vojkovi 58 v Ljubljani. Družba vodi naložbene nepremičnine po nabavni vrednosti in za njih ni ugotavljala poštene vrednosti.

Prihodki od najemnin za naložbene nepremičnine, pripoznani v poslovnem izidu v letu 2012, znašajo 125 tisoč evrov (2011: 153 tisoč evrov).