Letno poročilo 2012

16. Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine so merjene po modelu nabavne vrednosti.

Gibanje naložbenih nepremičnin

v tisoč EUR  2012 2011
Stanje 1. 1. 6.462 6.362
Povečanja 0 185
Zmanjšanja 0 0
Amortizacija zgradb -84 -84
Stanje 31. 12. 2012/31. 12. 2011 6.378 6.463

Naložbene nepremičnine so zemljišča in zgradbe v Sečovljah in nepremičnina na Vojkovi 58 v Ljubljani. Družba vodi naložbene nepremičnine po nabavni vrednosti in za njih ni ugotavljala poštene vrednosti.

Prihodki od najemnin za naložbene nepremičnine, pripoznani v poslovnem izidu v letu 2012, znašajo 125 tisoč evrov (2011: 153 tisoč evrov).