Letno poročilo 2012

15. Ostala dolgoročna sredstva

v tisoč EUR  2012 2011
Vnaprej plačane najemnine 15.919 17.982
Dolgoročno odloženi stroški prodajnih vzpodbud 4.692 14.734
Druga dolgoročna sredstva 401 590
Skupaj ostala dolgoročna sredstva 21.012 33.306

 

Gibanje razmejitev vnaprej plačanih najemnin in dolgoročno razmejenih prodajnih vzpodbud  

v tisoč EUR Najemnine Prodajne vzpodbude
Stanje 1. 1. 2011 18.296 12.323
Povečanje 5.276 17.746
Prenos med stroške -5.590 -15.335
Stanje 31. 12. 2011 17.982 14.734
Povečanje -1.536 7.573
Prenos med stroške -527 -17.615
Stanje 31. 12. 2012 15.919 4.692